Mix 2018. 10. 15.

Oznam Gymnázia Ľ.J.Šuleka Komárno

Gymnázium Ľ.J.Šuleka v Komárne, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods.5 a ods.9  zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov školy za účelom zriadenia školského bufetu.

Všetky ďalšie informácie sú zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke školy www.gljs.sk. 

Termín predloženia ponúk: 31.10.2018 do 12.00 hod.

Kontaktná osoba: Mgr. M.Dubranová

tel.č.: 0908 588866