Mix 2018. 11. 13.

Ročníkové práce na ZŠ Pohraničnej v Komárne

Žiaci a učitelia na ZŠ Pohraničnej v Komárne majú  začiatkom školského roka okrem tradičných povinností, aké existujú aj  na iných školách, jednu mimoriadnu úlohu: začať sériu konzultácií o ročníkových prácach žiakov. Každý žiak na základe zvolenej témy rieši svoju prácu pod odborným vedením daného učiteľa – konzultanta.

Ročníková práca má byť vyjadrením špecifického záujmu žiaka, pri ktorom má hlavne vo vyšších ročníkoch vniknúť hlbšie a širšie do témy a dieťa sa má jej prostredníctvom realizovať vo svojej dominantnej oblasti, vyjadruje v nej  svoje vlastné postrehy, názory. Žiaci  sa pri tvorbe svojich prác  venujú štúdiu odbornej literatúry, samoštúdiu,  orientácii v informáciách, triedeniu, analýze a syntéze javov, rozvíjajú svoju kreativitu,  kritické myslenie,  argumentáciu, zdôvodňovanie, presné vyjadrovanie, obhajovanie vlastnej práce a názorov.

Po niekoľkomesačnej práci prichádza na rad prezentácia najprv na Malej konferencii, ktoré prebiehajú v jednotlivých ročníkoch na prvom stupni a v odborných sekciách  na druhom stupni. Z týchto prezentácií  sa dostávajú najlepšie ročníkové práce na Veľkú konferenciu. V uplynulom školskom roku prebiehala táto konferencia pred odbornou porotou v zložení:

 •  PhDr. Eva Dénesová – historička umenia
 •  Mácza Mihály – historik
 • Mgr. Ondrej Gajdáč – riaditeľ Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne
 • Mgr. Tímea Szénássy  – predsedníčka Komisie školstva, kultúry a mládeže v Komárne
 •  Mgr. Georgína Velebová –  metodička Odboru školstva a kultúry v Komárne
 • Mgr. Slavomír Ďurčo – riaditeľ školy

Najlepšie ročníkové práce predstavili:

 • Chiara Zhuková, 7.A – Nirvana
 • Dávid Hodek, 3.B – Krištof Kolumbus
 • Dorota Soósová, 7.A – Móda
 • Nikolas Šulák, 3.B – Kolobeh vody na Zemi
 • Dominik Pastorek, 7.A – Vylodenie v Normandii
 • Matej Lopata, 4.A – Výletná loď spoločnosti MSC
 • Gábor Horváth, 7.A – Neviditeľný Web
 • Ádám Jobbágy, 7.A – Dotácie v pôdohospodárstve

Témy sú v tomto školskom roku rozdané. Začína sa usilovná, mravenčia práca, pri ktorej je neodmysliteľná aj pomoc rodičov, predpokladá sa hlavne podpora, povzbudzovanie, pripomínanie, rady, návšteva múzeí, výstav, poskytovanie literatúry, internetu, návšteva knižníc  alebo technická a materiálna pomoc. Všetkým žiakom želáme veľa síl a elánu.

(Text a foto:  archív školy)