Mesto 2015. 02. 06.

Tlačová správa spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a. s.   

      Predstavenstvo KOMVaK, a. s. si prečítalo dňa 4.2.2015 na webovej stránke mesta Komárno stanovisko vedenia mesta, ktoré publikovalo po uskutočnení registrácie záložného práva č. 1408/2015 ( notársky centrálny register záložných práv).

K uverejnenému stanovisku mesta považujeme za dôležité uviesť nasledovné :

Vlastník verejného vodovodu mesto Komárno evidovalo dlhotrvajúci problém v otázke zabezpečenia kvalitnej pitnej vody v mestskej časti Komárna a v Kave. V tejto veci zaslal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Komárne viac listov mestu Komárno.

V roku 2013 sa rapídne zhoršovala kvalita miestneho zdroja pitnej vody, z ktorého KOMVaK a. s. zabezpečovala zásobovanie miestneho obyvateľstva. Zo strany RÚVZ Komárno po registrácii týchto nepriaznivých výsledkov kvality pitnej vody, bola vyslovená výzva na okamžitú nápravu.

KOMVaK a. s. po vyhodnotení rýchle sa zhoršujúceho stavu kvality pitnej vody v miestnom zdroji a uvedomení si veľkých zdravotných rizík súvisiacich s kvalitou zdroja pitnej vody bol nútený uskutočniť investičnú akciu, ktorá definitívne odvrátila hrozbu hromadného výskytu zdravotných problémov a následného úradného zákazu, resp. odstavenia zdroja pitnej vody a tvrdých finančných sankcií zo strany štátneho dozoru.

Nakoľko mesto Komárno neriešilo túto vážnu otázku, KOMVaK a. s. musela uskutočniť túto vynútenú investíciu, ktorú pre nedostatok voľných finančných zdrojov akciová spoločnosť zabezpečila formou splátkového kalendára dohodnutého dodávateľom stavby.

  • k notárskemu zápisu došlo dňa 20.1.2015. Pred uvedeným termínom predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti, niekoľkokrát žiadali primátora mesta o stretnutie, ku ktorému pre vysokú zaneprázdnenosť primátora mesta doteraz nedošlo.
  • predstavenstvo svoje rozhodnutie o podpísaní záložnej zmluvy vykonalo v súlade s platnými stanovami spoločnosti a nemalo v úmysle túto skutočnosť zamlčať.
  • zriadenie záložného práva pri zabezpečení záväzku je zaužívanou obchodnou záležitosťou.
  • predstavenstvo spoločnosti je pevne presvedčené, že táto pohľadávka dodávateľa stavieb bude aj naďalej, tak ako doteraz splácaná podľa dohodnutého harmonogramu. O uvedenej skutočnosti budeme informovať poslancov mestského zastupiteľstva na plánovanom stretnutí, ktoré sa uskutoční dňa 10.2.2015 v sídle našej spoločnosti.

Vzhľadom k tomu, že svoju obchodnú činnosť zabezpečujeme v zmysle platného znenia obchodného zákonníka a sme ustanovená, ako akciová spoločnosť, budeme sa aj naďalej riadiť rozhodnutiami najvyššieho orgánu spoločnosti, t. j. rozhodnutiami Valného zhromaždenia.

Členovia predstavenstva doteraz neobdržali od vedenia mesta Komárno požiadavku o stanovisko v uvedenej záležitosti.

Sme presvedčení, že takýto spôsob interpretácie stanoviska vedenia mesta , môže záporne ovplyvniť obchodné styky spoločnosti.

Dávame zúčastňujúcim sa na zváženie správnosť takéhoto postupu a sme presvedčení, že dôjde k stretnutiu a vysvetleniu názorov medzi mestom Komárno a KOMVaK a. s.

Predstavenstvo spoločnosti KOMVaK a. s.

Vyjadrite svoj názor