Mesto 2015. 02. 04.

Založenie majetku KOMVaK-u bez vedomia vedenia mesta

20. januára 2015 bol zaregistrovaný a na internete verejne sprístupnený úradný výpis z Notárskeho centrálneho registra záložných práv s číslom 1408/2015. Ide o registráciu záložného práva, kde záložcom (dlžníkom) je firma KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. (v 100%-nom vlastníctve mesta) a veriteľom firma HASS, s.r.o. so sídlom v Zlatých Moravciach. Hodnota peňažnej pohladávky firmy Hass s.r.o. je 2.292.759,14 eúr. Dlh KOMVaK-u je splatný  prevdepodobne do konca roka 2022. Založený je súbor vecí v celkovej hodnote cca. 5 miliónov eúr. Žiadosť o registráciu predložili Ing. Viktor Olláry, predseda predstavenstva spoločnosti KOMVaK a Ing. Béla Sánta, člen predstavenstva spoločnosti KOMVaK.

Žiadne podrobnejšie informácie ako sú zverejnené na internete, vedenie mesta stále od predstavenstva spoločnosti neobdržalo.

Vedenie mesta Komárno, primátor László Stubendek, viceprimátori Imre Knirs a Béla Keszegh informuje občanov mesta a širokú verejnosť, že o záložnej zmluve nevedeli. Vedenie KOMVaK-u (predstavenstvo, dozorná rada a  ani výkonný riaditeľ ) primátora mesta ako štatutára jediného vlastníka mestskej firmy o tejto závažnej veci  neinformovalo. Vedenie mesta sa o registrácii záložného práva dozvedelo až po jej zverejnení na internete. Hneď po získaní tejto informácie  vedenie mesta si na 30. januára 2015  predvolalo riaditeľa firmy KOMVaK a žiadalo vysvetlenie.

Gábor Cséplő – ako riaditeľ firmy – záväzok a založenie majetku firmy KOMVaK v prospech firmy HASS s.r.o. potvrdil.

Vedenie mesta vyžiadalo od predstavenstva  všetky písomnosti vedúce k vyššie uvedenému založeniu majetku a tiež od predstavenstva a aj od dozornej rady firmy písomné stanovisko k danej veci. Vedenie mesta  sa bude  naďalej usilovať o zmenu stanov spoločnosti  a o vytvorenie takých opatrení, aby sa v budúcnosti nemohli vyskytnúť takéto alebo podobné transakcie bez vopred schválenému postupu vedením mesta – ako jediného akcionára spoločnosti KOMVaK.

UPDATE: Stanovisko spoločnosti KOMVaK.