Región 2017. 08. 14.

V Hurbanove zaznamenali najnebezpečnejšie invázne druhy rastlín

V katastrálnom území mesta Hurbanovo v okrese Komárno zaznamenali výskyt niekoľkých najnebezpečnejších inváznych nepôvodných druhov rastlín. Ako TASR informoval referent životného prostredia Mestského úradu (MsÚ) v Hurbanove Miklós Kecskés, ide najmä o ambróziu palinolistú a glejovku americkú.

Tieto rastliny sa šíria samovoľne a vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov, čím znižujú biologickú rozmanitosť. „Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňa okrem iného aj odstraňovanie inváznych druhov. Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny je zakázané invázne druhy rastlín držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať alebo obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu,“ povedal Kecskés.

Podľa neho vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný na vlastné náklady odstraňovať invázne druhy spôsobom a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. „V prípade nesplnenia týchto povinností rozhoduje v danej veci Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán ochrany prírody,“ dodal referent životného prostredia.

Existuje kombinovaný spôsob odstraňovania inváznych rastlín, v rámci ktorého sa pokosia a o dva týždne neskôr sa aplikujú herbicídy na báze glyfosfátu. „Pre úspešnosť zásahu je nevyhnutné dodržať čas medzi pokosením a aplikáciou, ktorý by nemal byť dlhší ako dva alebo tri týždne, pretože invázne rastliny rastú veľmi rýchlo. Najvhodnejšia výška rastlín pre aplikáciu je približne 20 centimetrov, ak je vyššia, praktická aplikácia je už náročná. Takto vykonaným zásahom sa silno poškodia výhonky a rastliny celkovo zoslabnú,“ ukončil Kecskés.

-TASR.SK-
Foto: internet