Kultúra 2015. 09. 25.

Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2014

Vláda Slovenskej republiky dňa 23. septembra 2015 prerokovala Výročnú správu o stave vysokého školstva za rok 2014. Súčasťou správy je aj Výkaz o publikačnej činnosti verejných vysokých škôl, kde v počte publikačných výstupov na prepočítaný počet zamestnancov verejných vysokých škôl sa UJS umiestnila na poprednom mieste a dosiahla ešte lepší výšledok ako v roku 2013. V počte publikovaných výstupov sa UJS spomedzi 20 verejných vysokých škôl umiestnila na 3. mieste, v počte monografií na VŠ učiteľa získala prvenstvo, v počte vedeckých prác a odborných článkov v karentovaných časopisoch dosiahla 7. miesto, v počte monografií na VŠ učiteľa vo funkcii profesor a docent úctyhodné 1. miesto, a v počte vedeckých prác a odborných článkov v karentovaných časopisoch na VŠ učiteľa vo funkcii profesor a docent sa umiestnila na 7. mieste.

Tabuľka:
Tabuľka – Počet publikačných výstupov VVŠ 2014