Mesto 2018. 11. 28.

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2019 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a šport

Žiadosti o finančnú dotáciu podávajú žiadatelia písomne a elektronicky prostredníctvom webovéhosídla mesta. Aby sa žiadosť považovala za predloženú, musí byť predložená oboma spôsobmi.
Spolu s písomnou formou žiadosti musí žiadateľ odovzdať aj vytlačenú správu o úspešnosti zaslaniaelektronickej verzie žiadosti spolu s prideleným číslom žiadosti na serveri.

Elektronický formulár žiadosti je zverejnený na webovom sídle mesta:

www.komarno.sk – Mestskýúrad – Odbor školstva a kultúry – Tlačivá – „Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na telesnúkultúru a šport“ alebo „Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť“(v časti formuláre- e- form).

Šport: http://komarno.sk/form/sport/ziadost_sport.php

Kultúra: http://komarno.sk/form/kultura/ziadost_kultura.php 

Elektronickú verziu žiadosti žiadateľ zasiela priamo z webového sídla mesta Komárno najneskôr:

a) v oblasti športu do 15. decembra 2018, písomnú verziu podáva do podatelne Mestského úradu preukázateľnýmspôsobom najneskôr 17. decembra 2018,
b) v oblasti kultúry do 31. decembra 2018, písomnú verziu podáva do podatelne Mestského úradu preukázateľným spôsobom najneskôr 2. januára 2019.

Výzva: http://www.komarno.sk/content/docup/shortnews/e2f803a86b53c48352f50875307f4c47.pdf