Mesto 2019. 10. 22.

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2020

Mesto Komárno vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a šport na rok 2020.

V oblasti kultúry žiadatelia môžu požiadať o finančnú dotáciu tak na jednodňové, ako aj na viacdňové podujatia. V prípade športu sa dá požiadať finančná dotácia zvlášť na celoročné aktivity a na jednorazové aktivity.

Žiadosti o finančnú dotáciu môžu žiadatelia podávať písomne a elektronicky prostredníctvom webového sídla mesta. Aby sa žiadosť považovala za predloženú, musí byť doručená oboma spôsobmi. Spolu s písomnou formou žiadosti musí žiadateľ odovzdať aj vytlačenú správu o úspešnosti zaslania elektronickej verzie žiadosti spolu s prideleným číslom žiadosti na serveri.
Elektronický formulár žiadosti je zverejnený na webovom sídle mesta.

Termíny zaslania žiadostí o poskytnutie finančných dotácií sú nasledovné:
a) v oblasti športu do 15. decembra 2019, písomnú verziu podávať na Mestský úrad preukázateľným spôsobom najneskôr 16. decembra 2019,
b) v oblasti kultúry do 31. decembra 2019, písomnú verziu podávať na Mestský úrad preukázateľným spôsobom najneskôr 2. januára 2020.

Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke mesta alebo ich možno získať kontaktovaním príslušného odboru.