Región 2019. 10. 14.

Žiaci základných škôl sa na Veľkom Léli učili ako chrániť prírodu

Od 16. do 20. septembra 2019 sa na ekofarme Ostrov na Veľkom Léli (obec Zlatná na Ostrove) uskutočnili štyri jednodňové exkurzie pre 130 detí zo Slovenska a Maďarska. Témou exkurzií bola ochrana prírody, obnova biotopov a udržateľná starostlivosť o krajinu.

Exkurzie organizovalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) pre Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, Správu Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy ako aktivitu projektu INTERREG SK-HU 2014-2020 „Prípravné aktivity Prírodného parku Szigetköz – Žitný ostrov a ďalšie spoločné iniciatívy v ochrane prírody“ (SKHU/1601/4.1/121).

V rámci cezhraničnej spolupráce sa exkurzií zúčastnili žiaci Základnej školy Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede spolu so žiakmi Základnej školy Margity Kovácsovej v Győri. Exkurzie prebiehali v maďarskom jazyku a boli rozdelené na tri časti. V prvej časti exkurzie sa v zrekonštruovanej sýpke deti prostredníctvom interaktívnych vzdelávacích panelov zoznámili s tajomstvami a zaujímavosťami Podunajska, naučili sa vnímať prírodu všetkými zmyslami a zistili prečo je dôležité sa starať o krajinu. Ďalšia časť exkurzie sa odohrala priamo na ekofarme, kde žiaci spoznali hospodárske zvieratá, ktoré BROZ využíva pre zabezpečenie starostlivosti o prírodné hodnoty a obnovenie vzácnych biotopov. Tretia časť exkurzie spočívala v návšteve Veľkolélskeho ostrova, ktorý je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy a na ktorom mali žiaci možnosť vidieť viaceré typy dunajskej lužnej krajiny. Deti sa po ostrove presúvali na voze ťahanom koňmi, čo bol pre ne veľký zážitok.

„BROZ sa už dlhodobo stará o prírodu Podunajska a usiluje sa ukázať aké benefity prináša prírode blízke obhospodarovanie krajiny. Priamo na Veľkolélskom ostrove sa nám podarilo úspešne realizovať niekoľko významných ochranárskych opatrení. Sprietočnili sme Veľkolélske rameno, ktoré je teraz aktívne spojené s hlavným tokom Dunaja. Obnovili sme na ostrove pastvu hospodárskych zvierat, čím sme sa prinavrátili k tradičnému spôsobu obhospodarovania lúk a pasienkov. V lužných lesoch v okolí Dunaja uprednostňujeme pôvodné druhy drevín a do krajiny sme vrátili starostlivosť o hlavové vŕby.“ hovorí Ján Jenčo, projektový manažér BROZ, a dodáva: „Práve tieto príklady dobrej praxe slúžia ako východisko aj pri našich rovnako cenných aktivitách zameraných na environmentálne vzdelávania a výchovu. Pobyt v prírode a praktické ukážky starostlivosti o krajinu sú pre deti oveľa zaujímavejšie než akákoľvek prednáška v triede.“