Mesto 2015. 03. 11.

Zmeny pri platbe za komunálny odpad

Od 1.1.2015 platí viacero zmien v postupe pri žiadaní o odpustenie resp. zníženie poplatku za komunálny odpad: zmenil sa príslušný celoštátny zákon č. 582/2004 Z.z. v znení dodatkov a nadväzne sa zmenilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta. Podmienky sú nasledujúce:
* Podmienka, aby sa obyvateľ zdržiaval minimálne 90 dní v roku mimo miesta bydliska (KN) – zostala v platnosti.
* Žiadosti na odpustenie resp. zníženie poplatku za rok 2015 sa môžu podávať až do 28.2.2016 (výrazné predĺženie lehoty).
* Žiadosti sa podávajú po ukončení obdobia neprítomnosti v mieste bydliska (KN) a vydokladované musí byť celé obdobie, za ktoré občan žiada zníženie resp. odpustenie poplatku, to znamená, že ak niekto chce žiadať odpustenie za celý rok 2015 – musí tak požiadať a vydokladovať celý rok 2015, a to až začiatkom roka 2016.
* Ak sa niekto vráti do miesta bydliska (KN) pred skončením roka 2015, žiadosť môže podať tiež do 28.2.2016. Ak by sa do zahraničia vracal opakovane – môže vydokladovať obdobie neprítomnosti aj dokladmi s čiastočnými potvrdeniami, že sa zdržiava mimo mesta KN – t.j. môže ich byť viac – každé na iné obdobie.
* Ak sa obyvateľ vráti v priebehu roka 2015 späť do miesta bydliska pred ukončením roka a už vie, že v tom roku nepôjde opätovne mimo mesta KN – môže podať žiadosť hneď po príchode, ale najneskôr do 28.2.2016 – nie sú predpísané žiadne termíny okrem koncového termínu.

Príklad 1:
Občan je mimo mesta KN už dlhodobo niekoľko rokov a zostáva tam aj celý rok 2015.
Postup:
Žiadosť o odpustenie predloží občan až po skončení roka 2015 (teda v termíne 1.1.2016 až 28.2.2016) a doloží potvrdenie v zmysle VZN o neprítomnosti na celý rok 2015 (od 1.1.2015 do 31.12.2015).
Poznámka: Skôr sa potvrdenie predložiť nedá, pretože občan nevie vydokladovať celé obdobie pred jeho uplynutím.

Príklad 2:
Občan je mimo mesta KN dlhodobo, alebo od 1.1.2015 a vráti sa do miesta bydliska KN v priebehu roka – napr. 13.7.2015.
Postup:
Občan má možnosť podať žiadosť kedykoľvek (po návrate do KN) do 28.2.2016 s doložením potvrdenia v zmysle VZN. Ak občan ešte predpokladá, že sa bude zdržiavať mimo KN do konca roka – môže pre istotu počkať ako sa mu vyvinie situácia do konca roka.
Ak už nepôjde mimo KN, podá žiadosť s potvrdením že nebol v KN od 1.1.2015 do 13.7.2015. Ak by ešte bol mimo KN do konca roka – podá žiadosť po ukončení roka a vydokladuje neprítomnosť v meste dokladom od 1.1. do 13.7. a aj druhým dokladom za obdobie, ktoré bol opätovne mimo KN. Svoju žiadosť s dokladmi o neprítomnosti v meste odovzdá najneskôr do 28.2.2016.

Príklad 3.
Občan je mimo mesta KN viac ako 90 dní – napr. od 14.1. do 22.5. a už vie, že mimo KN sa nebude zdržiavať do konca roka 2015.
Postup:
Občan môže žiadosť podať najneskôr do 28.2.2016, ale môže tak urobiť kedykoľvek po príchode. Občan predloží potvrdenie za obdobie od 14.1. do 22.5.2015 k svojej žiadosti.

Veríme, že aj toto vysvetlenie a doloženie jednoduchými príkladmi Vám pomôže rozhodnúť sa v správny čas. Ak máte záujem vykonzultovať si svoj prípad – situáciu, píšte na mailovú adresu odp@komarno.sk. Radi poradíme a pomôžeme.

-mk-, -dr-