Mix 2019. 11. 30.

Cesta odpadu – vieme odkiaľ pochádza, ale kam smeruje?

Ako sa hovorí, najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Avšak v dnešnej spoločnosti je známe, že sa pasujeme nie s menším množstvom odpadu, ale čím ďalej tým väčším množstvom. Domnievame sa, že triedime odpad? Pozrime sa bližšie, čo je možné recyklovať a čo patrí do akých kontajnerov. Zdá sa nám vysoký ročný poplatok za odpad? Prečítajte si čo všetko má na starosť spoločnosť Clean City, ktorá je zmluvným parterom mesta Komárno. Rozprávali sme sa s Petrom Farkasom.

Koľko zamestnancov pracuje vo firme a čo je ich náplňou práce?

Vo firme pracuje  46 zamestnancov, pričom počas nevyhnutnej situácie pracujú od štvrtej rána do šiestej večer. Na strojoch pracuje 34 pracovníkov, 6 ľudí triedi odpad z kontajnerov z triedeného odpadu. Okrem toho máme troch administratívnych pracovníkov a troch nočných strážcov. Samozrejme by sa zišlo aj viac pracovníkov, pretože táto práca je náročná, ale je veľa ľudí, ktorí síce zarábať chcú, ale pracovať nie. Takýchto ľudí sa snažíme postupne vyselektovať.

Akými strojmi disponujete?

Našu zbierku tvorí 28 strojov, medzi nimi 8 nákladných áut s kontajnerom, ktoré podľa objednávateľa odnášajú na skládku stavebný a nadmerný odpad, bioodpad do kompostu alebo odpad z ilegálnych skládok. Smetné nádoby vyprázdňuje, ľudovo povedané „smetiarske auto“ v rodinných zástavbách, 1100 litrové kontajnery na sídliskách a tiež aj odnáša väčšie množstvo odpadu z firiem a rôznych inštitúcií. Ďalej naše menšie ťažké stroje odnášajú odpad z okolia odpadových kontajnerov, ktoré tam nechávajú nie veľmi uvedomelí obyvatelia aj napriek zákonom a predpisom. Disponujeme aj strojmi na zametanie a zavlažovanie ciest, ďalej aj traktormi s prívesom. Nedávno sme zakúpili moderné, trojvalcové nákladné smetiarske auto, za viac ako 200 tisíc eur, ktoré avšak kvôli stavu Vážskeho mosta nevieme používať. Samozrejme, napriek tomu stroj aj tak musíme splácať. Ďalšie mínusy vytvára aj skutočnosť, že medzi skládkami Iža a Komárno sa môžeme pohybovať len s poloprázdnymi nákladnými autami a každý piatok musíme na miestne ORPZ odovzdať doklady pre kontrolu hmotnosti vozidla.

Čo sa stane s odpadom po jeho pozbieraní?

Miešaný odpad z domácností sa dostáva na skládku do Iže a o odvoz a recyklovanie triedeného odpadu sa po triedení postarajú rôzne špecializované firmy. Plastový odpad pred odvozom pretriedime, nakoľko sa medzi ním nachádza často aj iný druh odpadu. Plasty okrem toho rozdelíme aj podľa druhu, nakoľko sa pri rôznych druhoch plastu líši aj ich spracovanie.  Nerecyklovateľný plast poputuje do spaľovne, kde sa z neho vyrobí tepelná, resp. elektrická energia. Od ročného obdobia závisí, kedy sa nazbiera toľko odpadu, aby bol jeho odvoz ekonomicky výhodný. Pri papieri je to 7-8 ton, pri skle 24 ton a pri plaste to je 6 ton.

Kam máme vhadzovať rôzny druh odpadu pri selektovaní?

Je už spoločensky známe, že do žltého kontajneru (alebo kontajneru, ktorý je správne označený) patrí plastový odpad, a to aj nevratné PET fľaše do roku 2021, ktoré odvážame na recykláciu v podobe 20-30 kilových balíkov. Do tohto istého kontajnera patria aj TETRAPAK viacvrstvové a hliníkové nápojové kartóny, ale aj polyester alebo HDP fľaše. Sklenené fľaše, ktoré patria do označeného kontajneru, neprekáža keď sú rozbité, dokonca pre prepravu je táto forma aj vhodnejšia, nakoľko sa takto do prepravného zariadenia zmestí viac skleneného odpadu. Do modrých nádob dávajme len papier a rovnako ako pri skle, aj tu sa dá využiť ekonomické myslenie pri správnom poskladaní alebo rozrezaní kartónov. Trestné avšak je, ak sa medzi poskladanými kartónmi nájde mŕtve zvieratko. Bohužiaľ sa stretávame aj s takýmito situáciami. Uctime si zvieratká alebo svojich nebohých domácich miláčikov tým, že ich telá nenecháme v kontajneri.

Aký príjem vykazuje firma pri zhodnotení recyklovateľných materiálov?

Napriek rôznym domnienkam, naša firma ledva vie profitovať z predaja. Aktuálna kúpna cena papiera je presne 0 eur. Jeho odvoz, avšak stojí 1,30 eur na kilometer. Doteraz bol zber papiera ohodnotený pár aurami, avšak dnes sa táto hodnota priblížila na nulu. Za sklo dostaneme 8 eur na tonu, kúpna cena PET fliaš sa pohybuje na rovnako nízkej sume, často je odvoz drahší ako hodnota nazbieraného plastu. Napríklad: odvoz a spaľovanie plastu na energetické účely na tonu stojí 120-140 eur, bez DPH. Pre nás je veľmi nevýhodné, keď dostaneme dopredu stanovené finančné ohodnotenie od organizácie, ktorá preberá zodpovednosť výrobcov (nejedná sa o mesto), za odbavenie triedeného odpadu, k čomu organizácia pripočíta aj predpokladaný príjem, pričom príjem radikálne klesá. Samozrejme naše odhodlanie je naďalej nemenné voči našim objednávateľom. Výplaty na ďalší rok vždy závisia od miery triedeného odpadu za predchádzajúci rok, takže pre našu existenciu je nevyhnutné, aby sme pracovali aj pri vykazovaní nuly alebo mínusu a vždy dúfame, že to bude budúci rok lepšie…A keďže sme vždy boli miestnymi vlastencami, nemôžeme urobiť zle vlastnému mestu.

Aká je budúcnosť manipulácie s odpadom?

Kapacita skládky v Iži je obmedzená a oficiálne spaľovne na Slovensku sa nachádzajú v Bratislave a v Košiciach. Každá obec sa v poslednom čase bráni pred spaľovňami odpadu petíciami, pričom podľa mňa, pri zavedení potrebných filtrov, by toto bolo najmenej znečisťujúce riešenie. Takže kým mesto nebude mať také kompostéry, ktorými sa bude dať spravovať väčšina komunálneho odpadu (popri Hadovciach chcú takéto zaviesť), zatiaľ problém manipulácie s odpadom bude veľmi aktuálnou témou.

Čo so stavebným odpadom?

Ľudia sú veľmi neporiadni. Ukladanie stavebného odpadu narobí totiž našej firme veľké škody. Ak sa nám pokazí drvička alebo lis v stroji, to nás môže stáť aj výdavky v hodnote 20 tisíc eur. Predstavme si, že by sme položili kamienok do mlynčeku na mak...Stavebný odpad je jediný druh odpadu, za ktorý musia obyvatelia platiť. Niektorí chcú ušetriť na takejto sume.

Čo všetko zahŕňa poplatok za odpad?

Naši zamestnanci sú každý deň v pohybe. Smetné koše vyprázdňujú dvakrát týždenne na sídliskách a v rodinných domoch v radových zástavbách raz za týždeň. Odnášame aj odpad v okolí kontajnerov, čo nie je v pracovnej náplni zamestnancov na smietarskych autách. Na to používame menšie nákladné vozidlá, lebo sa s nimi jednoduchšie manipuluje pri kontajneroch a zaberajú menej miesta, kým sa do nich nakladá odpad, takže neblokujú premávku. Väčšinou sa popri kontajneroch nachádza nábytok, pneumatiky, stará elektronika, koberce a už spomínaný stavebný odpad. Pri poslednom prípade sa snažíme prísť na to, kto sa takto zachoval, nakoľko sa často dajú nájsť stavebné práce v blízkosti. Ak sa však „páchateľ“ nenájde, náklady na odvoz stavebného odpadu sa pripíše na účet ostatných obyvateľov, nakoľko mesto objednáva túto službu.

Jarné a jesenné veľké upratovanie zastrešujeme tiež my, v tom čase rozmiestňujeme na dané miesta veľkokapacitné kontajnery. V posledných rokoch sa nám podarilo vďaka výstražným tabuliam dosiahnuť to, aby sa veľká časť prírodného  odpadu nedostala zmiešane do kontajnerov, čím sme ušetrili mestu značné financie. Tieto upratovania sú výlučne na odvoz veľkorozmerného odpadu, ale bohužiaľ, sa do kontajnerov dostane aj iný druh odpadu. Odpad a nábytok je možné bezplatne odovzdať na zbernom dvore v Harčáši kedykoľvek počas roka, rovnako ako aj starú elektroniku alebo akumulátory. Starú elektroniku je možné odovzdať aj v obchode s elektronikou.

Mesto, okrem toho, z poplatkov za odpad financuje aj likvidáciu ilegálnych skládok.

Aký máte názor na podzemné smetné koše?

V komárňanských podmienkach, podľa mňa, tento spôsob nie je ani uskutočniteľný, ani výnosný. V zemi leží množstvo káblov, ďalej by stačil jeden väčší dážď, ktorý by nadvihol koše. Vyprázdňovanie košov by bolo finančne náročné, nakoľko by boli potrebné stroje so špeciálnymi ramenami, ktoré by oproti klasickým autám odvážali odpad v nezlisovanej podobe. Najväčšou nevýhodou je však skutočnosť, že tieto „smetiaky“ sú vtedy prínosné, ak sa môže znížiť doba odvozu z dôvodu väčšieho objemu zberu. U nás sú, avšak, kontajnery v skupinách po 5 až 10 kusov, takže v dôsledku aktuálnych kapacít by bolo potrebné navýšiť objem podzemných smetných košov. Argument, že by bolo menej neporiadku lebo by nebolo možné hrabať sa v smetných košoch, v tomto prípade nie je celkom na mieste, keďže otvor je menší ako kontajnery a veľa vreciek by nezapadlo na miesto, takže by sa tieto vrecká umiestnili vedľa kontajnera.

Milány Kincső, uverejnené v novembrovom vydaní mesačníka AhojSzia