Mesto 2020. 02. 13.

Clean City reaguje na vyhlásenia mestského zastupiteľstva

Nižšie uvádzame oficiálne stanovisko Clean City ako reakciu na 14. zasadnutie rady, ktoré zverejňujeme v jej plnom znení a rozsahu.

Spoločnosť Clean City s.r.o. ako jedna z nástupníckych organizácií bývalých Technických Služieb mesta Komárno je v zmluvnom vzťahu s Mestom Komárno 25 rokov, v súčasnosti na úseku odpadového hospodárstva a čistenia verejných priestranstiev. Nakoľko na 14. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárno v rámci prerokovania bodu č 2 – „Interpelácie a otázky“ a  bodu č 17 – „TE-479 Podklady na založenie akciovej spoločnosti, návrh organizačnej štruktúry a následného personálneho obsadenia”odznelo niekoľko vyhlásení, ktoré sa bezprostredne týkajú našej spoločnosti a nakoľko sa cítime byť dotknutí, považujeme za potrebné reagovať na tieto vyhlásenia.

            Počas prerokovania bodu č. 2 pri téme jarného/jesenného čistenia v spojitosti s prejazdom cez Vážsky most vzhľadom na  súčasné obmedzenie hmotnosti prechádzajúcich vozidiel odznelo z úst p. primátora mesta Komárno Mgr.Keszegha nasledovné: „Neboli by sme radi, aby chodili poloprázdne autá, veď je samozrejmé, že súkromná firma si to vyúčtuje, odvezie to hoci aj vo fúriku…“

            Skutočnosť je však taká, že odvoz zmesového komunálneho odpadu naša spoločnosť vykonáva zbernými vozidlami naloženými len do polovice svojej kapacity, aby sa dodržala okamžitá hmotnosť vozidla 15 ton, avšak vyúčtovanie naďalej funguje na základe počtu vyprázdnených zberných nádob. To pre našu spoločnosť znamená, že pri nezmenenom dennom počte vyprázdnení zberných nádob a kontajnerov  naše vozidlá musia najazdiť dvakrát viac kilometrov z Komárna do Iže-Bokroš, musia minúť dvakrát viac pracovného času, aby vykonali svoju dennú povinnosť, a to za nezmenených cenových podmienok….  Z právneho hľadiska sa jedná o podstatnú zmenu podmienok vykonávania činnosti, kedy by bolo potrebné podľa zmluvy medzi mestom a našou spoločnosťou dohodnúť nové jednotkové ceny, ktoré korešpondujú s novou skutočnosťou (možnosť použitia len polovičnej kapacity vozidla, alebo predĺženie trasy o niekoľko desiatok kilometrov v prípade obchádzky). Avšak naša spoločnosť sa doteraz tohto svojho práva neujala, a vykonáva činnosť bez nároku na kompenzáciu výpadku príjmov. Ak však v dohľadnej dobe sa hmotnostný limit na moste nezruší, budeme nútení pristúpiť k tomuto kroku.

            Počas prerokovania bodu č. 17 viackrát odznelo z úst. p. primátora tvrdenie, že separovaný zber v meste nie je súčasťou rámcovej zmluvy uzavretej medzi Mestom Komárno a spoločnosťou Clean City (doslovné citáty: „…obdobne v nasledujúcich dvoch týždňoch preberieme separovaný zber, pričom neporušíme žiadnu zmluvu…“,  „presne tak, napríklad v prípade separovaného zberu o tomto nie je ani reč, tam sú ročné zmluvy, teda toto neplatí, v tomto prípade kľudne môže zasiahnuť mesto, nakoľko sa nejedná o zmluvu… tam nie je ani rámcová zmluva“). Avšak v skutočnosti napriek nepravdivým tvrdeniam primátora mesta aj separovaný zber je súčasťou rámcovej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Komárno a spoločnosťou Clean City s.r.o. uzavretej dňa 27.2.2019 a platnej na obdobie 48 mesiacov, vedenej pod centrálnym číslom 186 v r. 2019. Zmluva je verejne dostupná na portáli http://egov.komarno.sk . Čo sa týka ročných zmlúv, tie sa uzatvárajú medzi Mestom Komárno a aktuálnou OZV, resp. medzi aktuálnou OZV a spoločnosťou, ktorá má platnú zmluvu s mestom na separovaný zber, t.j. v súčasnosti so spoločnosťou Clean City s.r.o.

Ďalej počas prerokovania tohto bodu p. primátor v súvislosti s kontrolou činností spoločností, ktoré poskytujú služby dodávateľsky, vyhlásil nasledovné: „Nemáme náhľad nad vecami.  Teraz bude tá možnosť, aby do všetkého mohli nahliadnuť poslanci, doteraz bola aká možnosť náhľadu v ročnom horizonte? Aká bola možnosť?“,  „…Aká bola možnosť náhľadu na to, čo koľko stálo, čo ako sa dialo, odvoz odpadu, jedno, druhé… skoro každý poslanec má sťažnosti v spojitosti s odvozom odpadu, s odpadovým hospodárstvom….“, „Teraz budú mať možnosť traja poslanci si vypýtať všetky účty, každý jeden účet si môže prezrieť.“ , „Doteraz sme sa prečo neobávali, že koľko to stálo, ako to bolo, koľko bolo odpadu, ako bol odpad odvezený? Všetok odpad ktorý bol odovzdaný, bol náš odpad čo odovzdali v našom mene?“, „…..lebo sme nemali náhľad, ale veľakrát sa vynorila otázka, či náhodou nezmiešali dokopy separovaný odpad…“, „….odpad, ktorý odovzdali bol skutočne mestský odpad, a je možné, že vyúčtovali aj odpad, ktorý nebol náš?“, „…Vie niekto dať garanciu, že neodovzdali separovaný odpad ako zmesový, ktorý nám potom vyfakturovali? Vie to tu niekto garantovať?“

Tieto vyhlásenia nás zarážajú, nakoľko súčasná samotná rámcová zmluva presne obsahuje mechanizmus kontroly vykonávania služieb, spôsob preberania služieb zo strany mesta a spôsob fakturácie, ďalej tieto vyhlásenia stavajú našu spoločnosť neoprávnene do takého svetla, ako keby naša spoločnosť vykonávala tie praktiky, ktoré sa v horeuvedených vyhláseniach spomínajú. Avšak skutočnosť je taká, že naša spoločnosť môže vykonávať len tie a také činnosti, ktoré od nás mesto objedná, či slovne, či telefonicky, či písomne v súlade so zmluvou a mesto tieto služby uzná len po protokolárnom prebratí vykonaných služieb. K faktúre sa prikladajú jednak tieto preberacie protokoly, ako aj vážne lístky, ktoré obsahujú presný čas odovzdania odpadu, jeho druh a hmotnosť a EČ vozidla, ďalej súčasťou faktúry je presný výpis trasy každého vozidla, zaznamenaného GPS systémom. Berúc ohľad na horeuvedené skutočnosti zvažujeme riešiť túto záležitosť súdnou cestou.

Čo sa týka náhľadu na celý systém fungovania odvozu odpadov, každá jedna faktúra je zverejnená na webovej stránke mesta, hociktorý občan má právo si ju prezrieť, ďalej nie len traja poslanci, ale každý jeden poslanec má právo si na príslušnom odbore mestského úradu vyžiadať hocikedy kompletnú faktúru so všetkými jej prílohami, dokonca aj faktúru od spoločnosti prevádzkujúcej skládku, a je možné krížne preverenie zhody údajov v našej faktúre a vo faktúre prevádzkovateľa skládky. Čo sa týka zmiešavania separovaného odpadu alebo odovzdávania separovaného odpadu ako zmesový odpad na skládku by bolo pre nás likvidačným, nakoľko časť nákladov na separáciu si hradíme v zmysle zmluvy s príslušnou OZV. Na dôvažok takouto činnosťou, ktorú uviedol pán primátor by sa znižovalo vykázané množstvo separovaného odpadu, čo by pre spoločnosť vykonávajúcu zber, triedenie a zhodnotenie tohto odpadu znamenalo, že by sa na ďalší rok ukrátila o príjmy. Totiž OZV určujú jednotkovú cenu separácie na jedného obyvateľa v závislosti od celkového vyzbieraného množstva separovaného odpadu v predošlom roku.

Čo sa týka „nespokojnosti“, sťažností so systémom chodu odpadového hospodárstva, je potrebné uviesť, že do dnešného dňa sme od mesta neobdržali ani jednu sťažnosť na nami poskytované služby, nebol jediný prípad, kedy mesto ako odberateľ by neprevzal nami vykonanú službu. Áno, aj my sme si vedomí súčasného stavu, avšak treba si uvedomiť, že ak mesto objedná menší objem služieb, ako by bolo vhodné, potom zákonite môžu prichádzať na mesto sťažnosti obyvateľov. Ale toto nie je z viny našej spoločnosti. Mesto Komárno už roky sústavne znižuje v rozpočte mesta financie na de facto všetky okruhy verejnoprospešných služieb, napriek tomu, že odborná komisia fungujúca pri mestskom zastupiteľstve už roky odporúča vyšší rozpočet pre tieto verejnoprospešné služby. Tu sa môže natískať otázka: sledovaním akého zámeru sa sústavne znižoval rozpočet na verejnoprospešné služby, napriek tomu, že mzdy v hospodárstve rastú smerom nahor?

Takisto nás zaráža vyjadrenie p. poslanca MUDr.Horvátha v rámci diskusie, ktorý v danej téme uviedol doslovne nasledovné: „Čo počujeme v meste? Funguje kosenie trávy? Záhradníctvo? Nie… Funguje politika odpadového hospodárstva? Nie…všetko, všetko to robia súkromné spoločnosti…“

Politiku odpadového hospodárstva riadi podľa zákona o odpadoch obec. Obec vytvára podmienky na fungovanie odpadového hospodárstva, a to prijatím vhodných VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, vhodného plánu odpadového hospodárstva, vhodným vytvorení predmetu obstarávania, vhodným výberom dodávateľa, adekvátnym financovaním a dobrou propagáciou.. Máme  za to, že Komárno má dobre prepracované VZN o odpadoch, vypísalo kvalitné verejné obstarávania, ktoré sú jednoznačné a presne vymedzujú jednotlivé úkoly. V propagáciii vidíme síce nedostatky, ako aj v zabezpečení verejného poriadku, avšak jediné, čo absolútne nekorešponduje s týmito právnymi normami, je veľkosť schváleného rozpočtu, ktorý je roky silne poddimenzovaný a ktorý jednoducho neumožňuje naplniť predpokladané výkony uvedené v zmluvách a potrebné na zabezpečenie aspoň minimálnych štandardov na úseku verejnoprospešných služieb. Najjednoduchším preukázaním tohto nášho tvrdenia je porovnanie  skutočných nákladov vynaložených na odpadové hospodárstvo na jedného obyvateľa s inými mestami, a porovnanie nákladov na nakladanie s 1 tonou vyprodukovaného odpadu v rámci odpadového hospodárstva medzi porovnateľnými mestami. Žiaľ, toto vedenie mesta nikdy nezaujímalo…. Prečo asi?

(Clean City s.r.o.)