Mesto 2019. 10. 15.

Neobvyklé jesenné čistenie

Z dôvodu dopravných obmedzení na Vážskom moste v Komárne sa tohtoročné jesenné čistenie mesta uskutoční neobvyklým spôsobom.

Pre vozidlá spoločnosti CLEAN CITY spol. s r.o., ktorá vykonáva odvoz odpadu na území mesta Komárno, bola vydaná dodatková tabuľa, ktorá obmedzuje platnosť zákazovej dopravnej značky. Uvedenú dodatkovú tabuľku musí spoločnosť CLEAN CITY spol.s.r.o. rešpektovať a hmotnosť uvedenú na zákazovej dopravnej značke – 15 ton spoločnosť nemôže prekročiť. Vozidlá prechádzajúce cez most majú polo naplnené vozidlá, ktoré sa musia preukazovať vážnymi lístkami o hmotnosti odpadu.

 Z vyššie uvedeného dôvodu tohtoročné jesenné čistenie nebude prebiehať na rôznych miestach mesta ako obvykle, ale na dvoch väčších zberných miestach v období medzi 7. novembrom a 10. novembrom 2019.

 Jedným z týchto miest bude zberný dvor na Harčášskej ceste za Vážskym mostom, kde je možné zadarmo uložiť odpad v rámci jesenného čistenia.

Druhým takýmto miestom bude v Novej Stráži časť Vadaš bývalé dopravné ihrisko.

Obyvatelia môžu na týchto miestach odovzdať drevený nábytok, koberce a matrace, ktoré spadajú do rozsahu jesenného čistenia. Na zberných miestach budú umiestnené zvlášť kontajnery na zelený odpad.

Žiadame obyvateľov mesta, aby do kontajnerov v žiadnom prípade neukladali: pneumatiky, lieky, oleje, farby, elektrozariadenia a drobný stavebný odpad.

Tieto je možné zneškodniť na určených zberných miestach. Viac informácií na stránke www.480.sk.

Mestský úrad Komárno bude nápomocný starším občanom a občanom ktorí na to budú odkázaní (nevlastnia motorové vozidlá a pod.) so zabezpečením prepravy odpadu. Traktor, ktorý vlastní Mestský úrad v Komárne si bude možné objednať v dňoch od 5. novembra do 8. novembra 2019 na telefónnom čísle 035/2851 205. (žiadame občanov nezneužívať uvedenú službu!)

Na zbernom dvore na Harčášskej ceste môžu obyvatelia mesta celoročne odovzdať roztriedený odpad, ako batérie a akumulátory, elektroodpad, jedlé oleje, drobný stavebný odpad a pneumatiky.

Mestský úrad upozorňuje obyvateľov mesta, že umiestnenie odpadu mimo kontajnerov je zakázané a trestné.

Prevádzková doba zberného dvora počas celého roka je v pracovné dni okrem pondelka od 10.00 – do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 – do 12.00 hod.