Kultúra 2016. 11. 18.

Hejného matematika

Tento školský rok učíme matematiku trochu inak. Rozhodli sme sa ju učiť podľa metódy pána profesora Hejného. Ešte sme len v začiatkoch a zisťujeme, že deti matematika naozaj baví. Tešia sa na ňu, je pestrá na rozmanité činnosti, pri ktorých sa deti učia vždy niečomu novému. Táto matematika vedie deti k spolupráci vo dvojiciach aj v skupinách, ku vzájomnej spolupráci. Ponúkajú si pomoc, vysvetľujú si „učivo“ navzájom, keď niečomu neporozumejú, používajú svoj „detský jazyk“, ktorý lepšie chápu.

Ďalšie pozitívum vidím v tom, že sa deti učia pracovať s chybou, ak sa chyby dopustia, snažia sa hľadať iné riešenie, ktoré vedie k správnemu výsledku. S tým súvisí aj to, že veľa matematických úloh má viac riešení, ktoré si deti navzájom zdieľajú. Hodiny matematiky sú naplnené intenzívnou prácou detí, postupným budovaním ich matematických zručností, poznávaním a chápaním zákonitostí, argumentáciou, a predovšetkým veľkou radosťou z novo objaveného.

Veľkým prínosom Hejného metódy je, že u žiakov rozvíja schopnosť logického myslenia a tvorivosť a prebúdza v nich prirodzenú radosť z objavovania nových vedomostí. Žiaci si pri vyučovaní týmto spôsobom budujú svoje poznatky sami, k odhaľovaniu nových poznatkov dochádza pomocou riešenia sérií gradovaných príkladov. Vyučovanie prebieha na základe vlastných skúseností žiakov, v známych prostrediach, učiteľ deťom nepodáva hotové informácie, žiaci kúzlo matematiky objavujú sami.

So záujmom si pozreli naše ukážky z vyučovania matematiky s Hejného metódou deti a rodičia v našich družobných škôlkach.

Mgr. Silvia Balaďová,
ZŠ Rozmarínová 1, Komárno

2 3 4