Mesto 2019. 05. 16.

Komárno opäť získalo dotáciu v hodnote takmer pol milióna eur

Opatrovateľskú službu v Komárne podporí dotácia. Nenávratný finančný príspevok vo výške 498 750 eur získalo mesto cez operačný program Ľudské zdroje.

Cieľom projektu je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení a udržať už existujúce pracovné miesta a tým zlepšiť dostupnosť sociálnej služby – opatrovateľskej služby v meste. Projekt bude trvať 25 mesiacov a začal sa vo februári tohto roka. Realizácia projektu umožní poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí,  ďalej pomôže zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov a značne podporiť súbeh pracovného a rodinného života pre rodinných príslušníkov cieľovej skupiny žijúcich v spoločnej domácnosti.

Mestský úrad v súčasnosti zabezpečuje opatrovateľskú službu pre 90 klientov priamo v ich domácom prostredí. Túto sociálnu službu vykonáva 48 opatrovateľov. Mesto plánuje v rámci projektu podporiť 35 pracovných miest – opatrovateľov na plný pracovný úväzok, pričom bude dodržaný prístup nediskriminácie.