Kultúra 2016. 06. 03.

Malá detská olympiáda

Olympijské hry modernej doby sú vrcholné medzinárodné športové podujatie, ktoré sa koná každé štyri roky v podobe zimných a letných hier. Nadväzujú na tradíciu starogréckych olympijských hier, ktoré prebiehali v Olympii na Peloponézskom polostrove. Ich zakladateľom bol podľa povesti Herakles a patrili k štyrom najväčším starogréckym slávnostiam. Prvé olympijské hry modernej doby boli otvorené v roku 1896 symbolicky v Grécku, v Aténach, po prijatí návrhu baróna Pierra de Coubertina.

Vzhľadom na to, že v roku  2016 sa uskutočnia XXXI. Letné olympijské hry, pedagógovia Základnej školy na Pohraničnej ulici v Komárne počas celého roka pripravovali pre žiakov množstvo športových podujatí. Vyvrcholením celého olympijského projektu bol mesiac máj 2016, kedy sa konala 1. Malá detská olympiáda. Začala sa netradične, stretnutím s Martinom Francem, paraolympijským reprezentantom v zjazdovom lyžovaní. Najprv to  bola beseda a prezentácia o jeho športových úspechoch na rôznych súťažiach a olympiádach. Martin je mladý muž, ktorý sa narodil s telesnou chybou horných končatín. Napriek svojmu hendikepu vyštudoval strednú i vysokú školu, dokonca sa stal úspešným športovcom, ktorý okrem iného aj veľmi rád šoféruje a venuje sa hudbe ako DJ. Vo svojom rozprávaní zaujal všetky deti a veľmi ich prekvapil, keď sa zapojil aktívnou účasťou aj do malej detskej paraolympiády na školskom dvore. So zaviazanými očami len na základe navigátora – vytlieskavača prešiel vytýčenú dráhu bez najmenšieho zaváhania. Jeho účasť a podpis do kroniky zanechali hlbokú stopu v dušiach zdravých detí.

Ďalším aktom v poradí bol slávnostný otvárací ceremoniál, ktorým sa 1. Malé detské olympijské hry zahájili. V úvode vystúpil školský detský spevácky zbor Škovránok a  piatačky zatancovali olympijský tanec. Nasledovalo predstavenie maskota, Viktórie Régie, ktorý sprevádzal jednotlivé aktivity detských olympijských hier. Do priestoru školského dvora počas znelky olympijskej hymny vyobliekaní vlajkonosiči vniesli olympijskú vlajku. V mene športovcov Miška Froncová a Peter Kuníček a Matej Marko v mene rozhodcov predniesli slávnostný sľub. Po zaznení olympijskej hymny do areálu školy s horiacou fakľou olympijského ohňa vbehol Ján Štefánik, účastník olympijských hier v Rio de Janiero ako rozhodca silových športov – vzpierania. Ako predposledný odovzdal fakľu našim reprezentantom v rýchlostnej kanoistike Erikovi Vlčekovi a Jurajovi Tarrovi. Za obrovského potlesku divákov sa rozhorel olympijský oheň na pódiu školy a už len formulka z úst Konštantína Gliča, predsedu športovej komisie pri Mestskom zastupiteľstve, sa detské olympijské hry slávnostne otvorili. Nasledovali ukážky jednotlivých športových disciplín, kde účastníkmi boli aj žiaci školy. Kempo, joga a na záver capoeira roztlieskali ruky divákov. Na záver dňa sa ešte žiaci stretli na neformálnej besede s Jánom Štefánikom, ktorí žiakom porozprával o svojej účasti na troch olympijských hrách z pozície rozhodcu. Ďalší deň nasledovalo rovesnícke projektové učenie, kde žiaci pripravili množstvo prezentácií, posterov, krížoviek, testov. Nechýbali piesne,  repovanie, básničky a scénky kde sa ohýbali slová a slovné spojenia na aktuálnu tému olympijské hry.

Finálovým dňom 1. detských  olympijských hier boli skutočné atletické preteky na štadióne KFC Komárno za účasti základných škôl z Komárna: ZŠ J. Á. Komenského, ZŠ s VJM Eötvösa a ZŠ Cesta na Vŕšku z Marcelovej, a samozrejme, hosťujúcej ZŠ na Ul. pohraničná. Súťažilo sa v behu na 50 a 150 metrov, v štafetovom behu, v skoku z miesta a v hode kriketovou loptičkou. Rozhodcami, doprevádzačmi tímov a organizátormi boli najstarší žiaci školy, ktorí pod odborným dohľadom našich pedagógov merali, zapisovali, pomáhali, organizovali. Na menšom ihrisku boli pripravené športové aktivity pre nesúťažiacich fanúšikov v podobe volejbalu, futbalu a tenisu. V tento deň si zašportoval každý, kto na štadión zavítal. Po absolvovaní všetkých disciplín nasledovalo dekorovanie najúspešnejších súťažiacich. Okrem diplomov, medailí a vavrínového venca získali najmä veľký potlesk a uznanie všetkých divákov. Žiaci hosťujúcej základnej školy získali z osemnástich oceňovaných disciplín šestnásť medailí. 1. detská olympiáda sa skončila zhasnutím olympijského ohňa. Z malých žiakov sa stali veľkí športovci, ktorí hrdo kráčali s medailami v krku. Veríme, že z nich vyrastú športovci, ktorí budú spomínať na svoje prvé športové úspechy  vybojované práve na tejto olympiáde. Škola www.zspohranicna.sk vo svojom vzdelávacom programe podporuje rozvoj telesnej a športovej výchovy žiakov pridaním rozšírenej hodiny telesnej výchovy ako aj organizovaním rôznych športových súťaží a podujatí. Poďakovanie patrí aj všetkým pedagógom a rodičom, ktorí svojou aktívnou účasťou a pomocou prispeli k veľkému úspechu tejto netradičnej a novej aktivity, ktorá vzišla z „kuchyne“ ZŠ na Pohraničnej ulici.

Text: M. Hamranová
foto: archív ZŠ Ul. pohraničná KN