Mesto 2012. 10. 14.

Navrhnite logo škole a vyhrajte 100 Eur!

Základná škola Rozmarínová v Komárne sa rozhodla pre zmenu svojho loga! Do súťaže sa môže zapojiť úplne každý, kto splní podmienky a vyhrať 100 Eur!

Vyhlásenie verejnej súťaže na vypracovanie návrhu „Logo školy“

Vyhlasovateľ:
Základná škola Rozmarínová ul.1, 945 01 Komárno v zastúpení Mgr. Helenou Weszelovszkou, riaditeľkou školy

Predmet súťaže:
Vytvorenie loga ako nositeľa pozitívnej prezentácie školy, ktorá “žije” novými hodnotami.

Harmonogram súťaže:
08.10.2012 – oficiálne vyhlásenie
08.11.2012 – uzatvorenie súťaže
16.11.2012 – vyhlásenie výsledkov

Účel súťaže:
Základná škola sa snaží o budovanie svojho mena na verejnosti prezentovaním svojich hodnôt:
moderná škola
škola otvorená verejnosti
škola zameraná na celoživotné vzdelávanie

Cieľ:
Logo, ktoré bude jednoduché, nápadité a použiteľné vo všetkých prezentačných formách školy.

Účastníci:
Všetci tvoriví žiaci, rodičia, priatelia školy, nádejní aj renomovaní dizajnéri a výtvarníci. Účasť je bezplatná.

Logo musí spĺňať nasledujúce podmienky:
Moderný, aktuálny a nadčasový dizajn
Ľahká identifikácia a zapamätateľnosť
Vysoká výpovedná hodnota
Musí byť originálnym dielom autora, ktorý ho vytvoril a podpísal

Ďalšie požiadavky:
Návrh žiadame odovzdať v tlačenej aj digitálnej forme (CD alebo USB kľúč) ako grafický obrázok vo vektorovom formáte, prípadne PNG alebo JPEG s rozlíšením minimálne 600 dpi
Čiernobiela verzia, farebná verzia, verzia s textovou časťou “ZŠ Rozmarínová, Komárno”, aj bez textovej časti
Čestné prehlásenie o poskytnutí práva duševného vlastníctva usporiadateľovi súťaže ZŠ Rozmarínová ul.1, Komárno

Návrh je potrebné doručiť do uzávierky súťaže v zalepenej obálke formátu A4 označenej “Súťaž LOGO – Neotvárať” na adresu ZŠ Rozmarínová ul.1, 945 01 Komárno. Súčasťou návrhu musí byť riadne vyplnená a podpísaná prihláška, vložená spolu s čestným prehlásením do samostatne zalepenej obálky formátu A5. Prihlášku do súťaže je možné stiahnuť TU.
Obálku s prihláškou a čestným prehlásením je potrebné vložiť do prvej obálky spolu s návrhom.
Podpisom prihlášky predkladateľ vyjadruje súhlas s podmienkami súťaže, so spôsobom prezentácie a vystavovania ako i s použitím návrhu v neobmedzenom množstve.

Porota:
Zostavená z predstaviteľov školy a z odborníkov z oblasti výtvarného umenia a umeleckého dizajnu

Vyhlásenie výsledkov súťaže:
Zverejnenie na webovej stránke školy, vo vestibule školy a písomné oznámenie víťaznému účastníkovi súťaže.

Odmena:
100 €

Vyjadrite svoj názor