Mesto 2012. 06. 13.

Nové trendy v odbore centrálnej sterilizácie boli hlavnou témou Celoslovenskej konferencie sestier v Komárne

Všeobecná nemocnica Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi skupina AGEL, bola organizátorom Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich na oddelení centrálnej sterilizácie a na operačných sálach.

Konferencie sa zúčastnilo približne 220 zdravotných sestier z nemocníc celého Slovenska. Hlavnou témou tohto ročníka boli nové trendy v odbore centrálnej sterilizácie. Po slávnostnom zahájení námestníčky riaditeľa pre ošetrovateľstvo PhDr. Zlatice Halmovej sa účastníkom konferencie prihovorili riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor Dudáš a primátor mesta Komárno MUDr. Anton Marek.

Odborné prednášky mali vysokú profesionálnu úroveň a svojim obsahom prispeli k ďalšiemu odbornému vzdelaniu sestier. „Prednášky boli orientované na postrehy z praxe v oblasti dezinfekcie a sterilizácie so zameraním sa na dodržiavanie správnych postupov v starostlivosti o zdravotnícke pomôcky. Nové diagnostické a liečebné metódy a následný rozvoj zdravotníckej techniky vyžadujú nové spôsoby ich dekontaminácie a sterilizácie,“ uviedla námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo PhDr. Zlatica Halmová.

Zdravotnícki pracovníci sa venovali aj problematike nozokomiálnych nákaz. „Prevencia nozokomiálnych nákaz v sebe zahŕňa široké spektrum opatrení z oblasti epidemiológie, hygieny, ošetrovateľstva, medicíny a nemedicínskych odborov,“ povedala odborníčka klinickej mikrobiológie Ing. Jana Krokošová s tým, že ide o špecifický proces, ktorý si vyžaduje neustále zvyšovanie vedomostí zdravotníckych pracovníkov.

„Prínos Celoslovenskej konferencie je nielen v získavaní nových poznatkov pre sestry, ale zároveň znamená skvalitnenie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti pre pacientov,“ dodala PhDr. Zlatica Halmová.

Vyjadrite svoj názor