Mix 2018. 04. 06.

Ocenenie najlepších pedagógov roka 2017

Mgr. Katarína Vrečič –  ZS Eötvös

Pravidelne pripravuje talentovaných  žiakov, s ktorými dosahuje vynikajúce výsledky vo viacerých predmetových súťažiach .

 • Tompa Mihály – celoslovenská súťaž v prózy   a poézie      zlaté  pásmo
 • Bendegúz – jazyková súťaž          1.a 3. miesto v krajskej súťaži
 • Szép Magyar beszéd                      celoslovenské kolo – 6.miesto
 • Tompa Mihály – celoslovenská súťaž v prózy a poézie   – strieborné pásmo
 • Bendegúz – jazyková súťaž            1., 6. a 7. miesto v krajskej súťaži
 • Poznaj slovenskú reč                        4. miesto – krajské kolo

Je spoluautorkou pracovného zošita pre slovenský jazyk „Píš správne!“ a dlhoročne odovzdáva skúsenosti   študentom  Univerzity Hansa Selyeho v Komárne.

 

Mgr. Tibor Tóth  – ZS Eötvös

 

Jeho pedagogická činnosť je rôznorodá a kreatívna. Vedie bábkarský krúžok s názvom „Tekergők“, pripravuje žiakov na rôzne súťaže a olympiády. Dôkazom toho sú nasledovné ocenenia, dosiahnuté v posledných štyroch rokoch:

 • Katedra Vámbéry Ármin – geografická súťaž celoslovenské kolo – 3. miesto
 • XXXVIII ročník Duna Menti Tavasz – zlaté pásmo
 • XXXIX Duna Menti Tavasz –  diamantové pásmo
 • Katedra Vámbéry Ármin geografická súťaž celoslovenské kolo – 2. miesto
 • XL ročník  Duna Menti Tavasz – cena poroty
 • 2015/2016 Katedra Vámbéry Ármin geografická súťaž  celoslovenské kolo – 3. miesto
 • XLII Duna Menti Tavasz – zlaté pásmo

Od roku 2014 je členom organizačnej rady geografickej súťaže s názvom Vámbéry Ármin. členom organizácie Korava civil, každoročne organizuje amatérske umelecké mládežnícke tábory.

 

Mgr.Katarína Vargová  – ZŠ Komenského

 

Jej prínos pre školu je nesporný, činnosť bohatá. Pripravuje žiakov na recitačné a biologické súťaže na okresnej úrovni ….Zapája sa do celoslovenského projektu Hovorme o jedle, do organizácie: Dňa  Zeme, Dňa zvierat, do projektov školy: Hráme sa na školu – spolupráca s MŠ.

Aktívne spolupracuje na Trojstretnutí – medzinárodnom družobnom stretnutí žiakov  z Českej, Slovenskej a Maďarskej republiky a mnohých ďalších akcií, v ktorých je mimoriadne agilná.

 

Ing. František Sudora – ZŠ Komenského

 

Je nesmierne obľúbený učiteľ ZŠ Komenského, na ktorej pôsobí už 35 rokov.  Každoročne reprezentuje našu školu na environmentálnej akcii Čisté hory – čistenie Tatier. Dievčenský volejbalový tím pod jeho vedením patrí medzi náročných súperov okresného a krajského meradla. A vlani získali  3. miesto na kraji. Neustále hľadá nové cesty a spôsoby vo svojej práci,  každoročne sa zúčastňuje športových súťaží v rámci partnerstva so školami z Maďarska a Česka.  Poznajú ho aj vďaka športovým súťažiam organizovaným v rámci regionálnych súťaží.

 

PaedDr. Skuta Silvia – ZŠ Móra Jókaiho

 

V učení využíva inovatívne spôsoby výučby a  svoju vzdelávaciu prácu rozvíja dramatickými pedagogickými prvkami.

Vynikajúce výsledky dosahuje s talentovanými žiakmi v matematike, materinskom jazyku, ako aj v slovenskom jazyku. Sú pravidelnými účastníkmi a úspešnými riešiteľmi týchto súťaží na okresných a krajských kolách.

Na svojich zverencov sa vždy obráti s veľkou láskou.  Svojou úprimnosťou a nadšením so  svojimi malými žiakmi zamiluje školu a učenie sa. Je aktívnou účastníčkou a realizátorkou mnohých školských programov, ako aj aktívnym pedagógom celodenného výchovno-vzdelávacieho programu.

Je predsedkyňou školského združenia  Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku a pravidelne sa zapája do programov a ďalšieho vzdelávania tejto organizácie.

 

Tamás Jóba, PaedDr.  – ZŠ Móra Jókaiho

 

Jeho žiaci milujú históriu, sú pravidelnými účastníkmi súťaže Nec arte nec marte v Komárne. Vedie záujmový krúžok angličtiny, jeho žiaci sú každoročne úspešnými účastníkmi na Olympiáde v anglickom jazyku.

Vo svojich profesionálnych a voľnočasových aktivitách sa rád zaoberá s mladými šachistami, kde jeho súťažiaci sú úspešnými účastníkmi domácich aj medzinárodných súťaží. Je zakladateľom žiackeho parlamentu školy a aktívnym organizátorom i účastníkom každej udalosti.

 

Mgr. Alžbeta Kolláriková  – ZŠ Ul. pohraničná

 

Vo svojej pedagogickej práci vyniká vysokou mierou kreativity,  využíva pozitívnu motiváciu a prvky originality, množstvo inovatívnych  metód, prácu s IKT technológiou, tabletmi, interaktívnou tabuľou,  pri ktorých rozvíja zručnosti, vedomosti a schopnosti žiakov.

Zapája sa do prípravy a realizácie rozvojových projektov ako je Škola podporujúca zdravie, Zdravý predškolák.

Od roku 2013 aktívne a veľmi úspešne vedie spevácky krúžok a je vedúcou školského spevokolu Škovránok. Pod jej vedením žiaci získali množstvo ocenení v speváckych súťažiach v rámci kraja i okresu, reprezentujú školu i mesto na mnohých školských, mestských, okresných i krajských súťažiach i prehliadkach.

 

Ing. Mgr. Júlia Bundová – ZŠ Ul. pohraničná

 

Na škole pracuje ako koordinátorka informatiky a výpočtovej techniky, pripravuje žiakov na technickú olympiádu a olympiádu z fyziky. Žiaci sa pod jej vedením stali úspešnými v okresných kolách týchto súťaží. Pracuje aj so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, so žiakmi s individuálnymi vzdelávacími potrebami ako aj s nadanými žiakmi. Organizuje exkurzie, školské výlety, zamerané na zážitkové odborné vyučovanie, na spoznávanie zákutí, krás a pamätihodností Slovenska.

Na vyučovacích hodinách aktívne využíva rôzne inovatívne metódy a projektové  vyučovanie. Žiakov úspešne pripravuje v rámci krúžku Robolab na súťaž v programovaní robotických lego stavebníc FLL /First Lego League/.

Mgr. Zsuzsanna Madarász  – ZŠ s VJM Ulica práce

Zsuzsanna Madarász je pedagógom prvého stupňa na ZŠ s VJM Ulica práce v Komárne.

Jej žiaci sú úspešní na rôznych súťažiach organizovaných pre I. stupeň ZŠ

s nasledovnými výsledkami:

Minulý školský rok:

 • Bendegúz – účasť štyroch žiakov v regionálnom kole
 • Pitagoriász matematická súťaž – postup jedného žiaka zo školského kola
 • Hol volt, hol nem volt…. súťaž v prednese rozprávok, okresné kolo 1. miesto

V tomto šk. roku:

 • Szép Magyar Beszéd – okresné kolo 4.miesto
 • Zrínyi Ilona matematická súťaž – úspešný riešiteľ

Je organizátorkou mnohých školských kultúrnych podujatí, vystúpení žiakov.

 

Mgr. Zsuzsanna Búzás  – ZŠ s VJM Ulica práce

Mimo vyučovania rozvíja talent žiakov, pripravuje ich na vedomostné a umelecké súťaže zo slovenského aj maďarského jazyka.

V minulom školskom roku jej žiaci dosiahli nasledovné výsledky: 9. miesto krajského kola Poznaj slovenskú reč, 3. a 4. miesto okresného kola súťaže Dobré slovo, účasť žiakov na súťaži Rozprávkové vretienko. Dlhé roky je vedúcou predmetovej komisie slovenského jazyka a slovenskej literatúry,  iniciátorkou a organizátorkou jazykovej súťaže Jazyk a hra.

PhDr. Lívia Markovicsová – ZS Rozmarinova

 

Je koordinátorkou Žiackeho parlamentu, vedie krúžky: My svetu, svet nám a Antisalámisti, organizuje pre žiakov Halloween diskotéku, Valentínsky úsmev.

Je porotkyňou v recitačných súťažiach Hviezdoslavov Kubín a Poznaj slovenskú reč v školách s VJM., koordinátorka projektu Noc s Andersenom  a v súťaži Odysea mysle, sa so svojimi žiakmi vždy umiestnila na  1 mieste.

Pravidelne prispieva do regionálnych médií, podieľa sa na organizácii letného tábora so zameraním na výučbu anglického jazyka pre žiakov 3. – 9. ročníka školy a má výrazné úspechy v projektoch eTwinning.

 

Mgr. Marta Kecskésová – ZS Rozmarínová

 U svojich žiakov cieľavedome rozvíja samostatnosť a kritické myslenie, vďaka čomu sú mimoriadne úspešní vo väčšine celoškolských aktivít a projektov. Venuje sa príprave žiakov na recitačné súťaže, v školskom roku 2015/2016 dosiahla jedna žiačka pod jej vedením 1. miesto v okresnom kole a jedna žiačka 3. miesto v okresnom kole, v školskom roku 2016/2017 dve žiačky 1.miesto v okresnom kole a čestné uznanie v krajskom kole a v aktuálnom školskom roku jedna žiačka 1. miesto v okresnom kole s postupom na kraj v recitačnej súťaži Šaliansky Maťko.

V posledných rokoch je iniciátorkou triedneho projektu Čítanie pre deti – rozprávky deťom čítajú staré mamy, v tomto školskom roku koordinuje celoškolský projekt na podporu čitateľskej gramotnosti Noc s Andersenom.

Mgr. Petra Pavlovičová   – ZUŠ

 

V ZUŠ pracuje 10 – ty rok a  Jej žiaci sa zúčastňujú školských, mestských, regionálnych  podujatí  a  okresných, celoslovenských a medzinárodných tanečných súťaží.

Za uplynulé obdobie získala viaceré ocenenia:

– okresná tanečná súťaž „Com-Dance“ Komárno: dve 1. miesta

– Tanečná súťaž  „ Show Time Levice“- Majtrovstvá Slovenska : tri 2. miesta

– krajská tanečná súťaž „Tanečný kolotoč“ v Nitre: jedno 2. a jedno 3. miesto

– Finále majstrovstiev Európy v módnych a moderných tancoch – Budapešť: dve 2. miesta a jedno 3. miesto.

 

Mgr. Sýkorová Eva PhD. – ZUŠ

 

V ZUŠ pracuje od roku 1998, vyučuje  hru na zobcovej a priečnej flaute, a nižšie ročníky- hudobnú náuku.

Jej žiaci účinkujú na  interných, verejných koncertoch ZUŠ Komárno , na výchovných koncertoch pre materské školy, na vernisážach výstav a pod.

Neustále pripravuje svojich žiakov na celoslovenské i medzinárodné súťaže, kde získavajú  popredné ocenenia.

Ocenenia uplynulého obdobia:

-Celoslovenská súťaž základných umeleckých škôl v rámci „Dní Miloša Ruppeldta“ Bratislava: jedno 2. miesto

-Celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou v hre na zobcové flauty-Nové Zámky: jedno Zlaté pásmo a 2 a dve Strieborné pásma.

 

Mgr. Katalin Trenčík – MS Eötvös 48

 

za vynikajúce výsledky, dosiahnuté počas výkonu funkcie riaditeľky MŠ, ktorá pod jej vedením dosahujú kvalitné výchovno-vzdelávacie úspechy. Vo svojej práci podáva pani riaditeľky veľmi dobré výsledky, venuje sa samoštúdiu, rozširuje svoj potenciál, uplatňuje kreatívny prístup k rodičom aj deťom, propaguje škôlku na verejnosti prostredníctvom rôznych besied, rozhovorov, aktivít, vystúpení na verejnosti. Svoje učiteľky podporuje v tvorivosti, kreativite, aby ich práca bola ešte kvalitnejšia.

MŠ pod jej vedením úzko spolupracuje s mestom na rôznych aktivitách, organizuje súťaže pre deti predškolského veku, zapája sa do projektov regionálneho a celoslovenského významu ako sú napr. Beh pre budúcnosť, významné dni – Deň vody, Deň Zeme, Deň zvierat, Komárňanské dni, Naše mesto…

Pani učiteľka Katarína Tichá z MŠ na Eotvosovej ulici 64

profesiu učiteľka materskej školy na Eotvosovej ulici 64 vykonáva nepretržite 39 rokov. Tohto roku  oslávi životné jubileum 60 rokov. Za toto obdobie svojim odborným prístupom a kvalitnou pedagogickou prácou pripravila mnoho detí na úspešný vstup do základnej školy. K práci pristupovala vždy svedomito, zodpovedne a precízne. Jej kreativita sa odráža v mnohých ocenených výtvarných dielach detí predškolského veku. Za jej celoživotnú obetavú a tvorivú prácu patrí vďaka a ocenenie.

 

Pani učiteľka Eva Urbanová z MŠ na Eotvosovej ulici 64

 

dosiahla tohto roku životné jubileum 60 rokov, z toho 39 rokov nepretržite pracuje ako učiteľka v materskej škole. V kolektíve je pre svoju lojalitu, spoľahlivosť, zaviazanosť a kolegiálnosť uznávaná. Počas praxe sa zamerala na vytváranie estetického prostredia, rozvíjanie pohybových zručností a schopností detí. Dlhé roky sa venovala predplaveckej prípravy školopovinných. Za celoživotnú prácu v predprimárnom vzdelávaní, ktorú počas odpracovaných rokov odviedla jej patrí uznanie a poďakovanie.

 

Zuzana Tóthová  – MŠ K.Kacza 33

 

pracuje  ako učiteľka v MŠ  42. rok,

Je kreatívna a aktívna pri zostavení programov, ktoré sa s deťmi prezentujú po pracovnom čase  pred  rodinami a priateľmi MŠ. Aktívne sa spolupodieľala na exkurziách: do Agostyán ekodediny, kde mali deti možnosť spoznať život ľudí spätý s prírodou, starostlivosť o domáce zvieratá, do prírodných rezervácií Čičov, Lél, farmy Magastelek ZOO- Győr,…a mnohých ďalších

Každoročne pripravuje deti na kultúrne akcie a zúčastňuje sa s nimi aj na športových podujatiach organizovaných mimo materskej školy. Je koordinátorkou projektu Zdravá škola pri MŠ  a 10. rok je vedúcou Metodického združenia.

 

Zlatica Libaiová – MŠ Kapitánová

 

za vynikajúce výsledky, dosiahnuté počas výkonu funkcie riaditeľky MŠ na Kapitánovej ulici, ktorá pod jej vedením dosahuje kvalitné výchovno-vzdelávacie úspechy. Vo svojej práci podáva pani riaditeľka veľmi dobré výsledky, venuje sa samoštúdiu, rozširuje svoj potenciál, uplatňuje kreatívny prístup k rodičom aj deťom, propaguje škôlku na verejnosti prostredníctvom rôznych besied, rozhovorov, aktivít, vystúpení na verejnosti. Svoje učiteľky podporuje v tvorivosti, kreativite, aby ich práca bola ešte kvalitnejšia.

MŠ pod jej vedením úzko spolupracuje s mestom na rôznych aktivitách, organizuje súťaže pre deti predškolského veku, zapája sa do projektov regionálneho a celoslovenského významu ako sú napr. Tanečný dom, Majáles škôlky, ť, výročné dni, významné dni – Deň vody, Deň Zeme, Deň zvierat, Komárňanské dni, Naše mesto, Chceme dýchať čistý vzduch, Deň ľudovej rozprávky,

Eva Mádelová  – MŠ Kapitánová

 

Svoje pedagogické zručnosti aplikuje a na základe prioritných cieľov školy, nesúcich sa v duchu myšlienkach ekológie a životného prostredia prostredníctvom projektov. Dominantným je projekt Zdravej školy, Filia, Cinti v súčasnosti tiež koordinuje projekty Zdravé zúbky nebolia, Naučme deti piť čistú vodu, Dlane plné detí.

Prínosom sú aj vysoko ocenené výtvarné súťaže v krajských kolách na tému Vesmír očami detí, Žitnoostrovské pastelky. V športovej oblasti prispieva k rozvoju netradičných pohybových zručností – akrobatické cvičenia, ľudové tance,  joga a relaxačné cvičenia.

Ako spoluautorka pri tvorbe učebných pomôcok získala 2. miesto v celoštátnej súťaži

Materskú školu pravidelne reprezentuje na kultúrnych, športových a výtvarných súťažiach ako program spevokolu Hviezdička – výročné schôdze a oslavy v Dome dôchodcov, Civilizačné choroby, Vianočné trhy, Deti-deťom, postupová olympiáda.

Danka Záhumenská – MŠ Ul.mieru

 

za vynikajúce výsledky, dosiahnuté počas výkonu funkcie riaditeľky MŠ na Ulici mieru, ktorá pod jej vedením dosahuje kvalitné výchovno-vzdelávacie úspechy. Vo svojej práci podáva pani riaditeľka veľmi dobré výsledky, venuje sa samoštúdiu, rozširuje svoj potenciál, uplatňuje kreatívny prístup k rodičom aj deťom, propaguje škôlku na verejnosti prostredníctvom rôznych besied, rozhovorov, aktivít, vystúpení na verejnosti. Svoje učiteľky podporuje v tvorivosti, kreativite, aby ich práca bola ešte kvalitnejšia.

MŠ pod jej vedením úzko spolupracuje s mestom na rôznych aktivitách, organizuje súťaže pre deti predškolského veku, zapája sa do projektov regionálneho a celoslovenského významu ako sú napr. výročné dni, významné dni – Deň vody, Deň Zeme, Deň zvierat, Komárňanské dni, Naše mesto.

 

Gabriela Chovančáková – MŠ Ul.mieru

39 rokov pracuje v MŠ na Ul.mieru,

Už  jubilejných 25 rokov vedie v rámci MŠ krúžok výučby základov NJ 5-6 ročných detí pod názvom: „Malý nemčinárik“, rozvíja zručnosti, vedomosti a schopnosti jej zverených detí na vysokej odbornej úrovni. Dlhodobo a  pravidelne pracuje s výtvarne nadanými deťmi triedy a zasiela ich práce  na rôzne výtvarné súťaže, kde už získali nejedno ocenenie. Je vedúcou Metodického združenia pri MŠ. Svoju kreativitu využíva aj na tvorbu priaznivého imidžu materskej školy –  kultúrnymi vystúpeniami s deťmi na verejnosti, vlastnou literárnou tvorbou, organizovaním zábavných, hudobných, literárnych a športových podujatí pre škôlkarov a ich rodičov.

 

Bc. Barta Ildikó – MŠ Františkánov

 

za vynikajúce výsledky, dosiahnuté počas výkonu funkcie riaditeľky MŠ na Frantiskánovej ulici, ktorá pod jej vedením dosahuje kvalitné výchovno-vzdelávacie úspechy. Vo svojej práci podáva pani riaditeľka veľmi dobré výsledky, venuje sa samoštúdiu, rozširuje svoj potenciál, uplatňuje kreatívny prístup k rodičom aj deťom, propaguje škôlku na verejnosti prostredníctvom rôznych besied, rozhovorov, aktivít, vystúpení na verejnosti. Svoje učiteľky podporuje v tvorivosti, kreativite, aby ich práca bola ešte kvalitnejšia.

MŠ pod jej vedením úzko spolupracuje s mestom na rôznych aktivitách, organizuje súťaže pre deti predškolského veku, zapája sa do projektov regionálneho a celoslovenského významu ako sú napr. Tanečný dom, Majáles škôlky, Festivaly, výročné dni, významné dni – Deň vody, Deň Zeme, Komárňanské dni, Naše mesto,

Vörös Bathó Éva- MŠ Vodná

 

Svoje odborné zručnosti a profesionalitu dokazuje jej vysoká úroveň tvorivosti a flexibility, ako aj to, že v roku 2017 viedla odbornú prípravu študentov na Selyeho univerzite v Komárme.

V apríli 2017 sa aktívne zapojila s deťmi MŠ do akcie Kis emberek dalai, ktoré boli organizované v rámci Dňa rodiny, pripravila kultúrny program na nedávne akcie – k odhaleniu sochy Petőfiho a na akciu k slávnostnému odovzdaniu balíčkov pre deti, organizovaných Zväzom maďarských pedagógov na Slovensku.