Mesto 2020. 06. 15.

Čestný občan Komárna a Pro Urbe

V piatok 12. júna primátor mesta Béla Keszegh slávnostne odovzdal ocenenia – Čestný občan mesta Komárna a Pro Urbe. Na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva sa čestným občanom mesta Komárna stal emeritný biskup Géza Erdélyi a ocenenie Pro Urbe získali Ilona Kustyán a Zoltán Kollár.

Zoltán Kollár je  človek , ktorý pomáha  ľuďom s ťažkým osudom a bez domova v Komárne, podáva im pomocnú ruku . Narodil sa v roku 1954 v Komárne, detstvo prežil v Zlatej na Ostrove, maturoval na komárňanskej Strednej odbornej škole technickej. Pracoval v Slovenských lodeniciach, Mestskom podniku cestovného ruchu, riadil kúpalisko v Patinciach a Amfiteáter v Komárne. Dnes sa zaoberá obchodovaním , je aktívnym členom Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové pri MZ v Komárne. Podľa Zoltána Kollára každý formuje svoj život podľa vlastného svedomia a vlastných hodnôt. Jeho životnou filozofiou je: „tam pomôž, kde vieš“. Toto najlepšie dokazujú jeho činy: od roku 2012 organizuje pre bezdomovcov tzv. „predvianočný obed“, k čomu našiel mnohých podporovateľov. Dosiahol, aby päť cirkevných inštitúcií pôsobiacich v našom meste naďalej spolu poskytovali charitatívne služby pre bezdomovcov a pri jeho práci mu pomáhajú aj majitelia trinástich reštaurácií. Okrem poskytovania krátkodobej pomoci sa tiež usilovne snaží pomôcť bezdomovcom pri opätovnom začleňovaní sa do civilného života. Pôsobí tiež ako koordinátor rôznych zbierok organizovaných pre veľké rodiny a v obchodoch s potravinami, ktoré prevádzkuje, je možné darovať jedlo tým, ktorí to potrebujú. Zoltán Kollár je aktívnym členom a podporovateľom miestnej židovskej komunity, tiež sa veľa podieľal na obnove Útulku – Menházu. Pravidelne podporuje kultúrny život v meste, je bronzovým mecenášom Jókaiho divadla. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi sa podieľal na obnove parku na Leteckom poli, za svoju srdcovú záležitosť považoval aj vybudovanie verejného osvetlenia na II. sídlisku. V roku 2014 získal za svoju prácu Cenu primátora Mesta Komárno.

Ilona Kustyán, ktorej meno stotožňuje mnoho gymnazistov s osobnosťou ozajstného pedagóga, vďaka ktorej si mnohí študenti obľúbili literatúru, vytvorili si celoživotné priateľstvo s knihami, románmi a básňami. Pani učiteľka Kustyán sa narodila v roku 1949 v Komárne.
K budove dnešného gymnázia Hansa Selyeho sa viaže takmer každá etapa jej života.  Aj základnú školu tu navštevovala v roku 1956, maturovala na tomto gymnáziu a od roku 1981 až do roku 2013 tu pracovala ako učiteľka maďarského jazyka a latinčiny. Medzi rokmi 1986 až 1991, a od roku 2001 až do odchodu do dôchodku zastávala miesto zástupcu riaditeľa. Dvanásť rokov viedla skupinu učiteľov prednášajúcich maďarský jazyk a literatúru, zároveň bola aj členkou celoštátnej komisie pre predmet maďarského jazyka a literatúry. Spolupracovala pri  organizovaní metodických dní, na vypracovaní pracovných listov, testov. Od roku 1992 bola organizátorkou aj okresného kola súťaže Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd. Na Teologickej akadémii Jána Kalvína a neskôr na Reformovanej teologickej fakulte UJS vyučovala latinský jazyk. Pani učiteľka sa popri pedagogickej práci zaviazala rozvíjať aj kultúrne tradície mesta a jeho minulosť. Za jej prácu bola v roku 2005 ocenená Cenou primátora Mesta Komárno a v roku 2009 Cenou Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku.
Medzi rokmi 2000-2005 bola Ilona Kustyán súčasťou predsedníctva na novo založeného Jókaiho všeobecnovzdelávacieho a múzejného združenia a v súčasnosti  ako tajomníčka združenia sa podieľa na kultúrnom živote Komárna a je aktívnou účastníčkou podujatí organizovaných združením.

Géza Erdélyi, ktorého novinár Károly Kövesdi charakterizoval ako „komunitného, komunitu budujúceho muža v najlepšom slova zmysle“, sa narodil v roku 1937 v Oboríne (v okrese Michalovce). V roku 1951 začal svoje štúdiá na Gymnáziu s maďarským vyučovacím jazykom v Komárne, kde zmaturoval v roku 1954. V ďalších štúdiách pokračoval v Prahe na teologickej fakulte Karlovej univerzite, neskôr získal diplom z dejín umenia na Českom vysokom učení technickom. V roku 1960 na jeseň sa dostal do Rimavskej Soboty na miesto tlačového tajomníka Predsedníctva synody, ale ako mladý pomocný farár vykonával aj bohoslužobnú činnosť. Sedemdesiate roky strávil v Rožňave, kde okrem duchovnej činnosti spravoval aj knižnicu Andrássyovcov v Betliari a zaslúžil sa o rozvoj turizmu v kaštieli.
V roku 1996 sa stal biskupom Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, a v dvoch cykloch pracoval na obnove cirkevného zboru, na navrátení cirkevných majetkov, stavieb, kostolov, obnove škôl, na zakladaní útulkov. Od roku 2001 je predsedom Konzultatívneho konventu maďarských reformovaných cirkví.
Jeho cieľavedomá práca prispela k založeniu Teologickej akadémie Jána Kalvína a  v roku 2004 sa pričinil o jej začlenenie do štruktúry Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne. Úlohu pastoračnej výučby v maďarskom jazyku tak prevzala Reformovaná teologická fakulta UJS, zabezpečujúca štátnu akreditáciu výučby.
Všestranná práca a komunitná činnosť Gézu Erdélyiho bola ocenená aj viacerými vyznamenaniami. Medzi inými je Čestným občanom svojej rodnej obce Oborína, Slavca, Rožňavy a Tornale, je držiteľom Ceny Mesta Rimavská Sobota. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku ho ocenila Cenou Istvána Palóczi-Czinkeho. V roku 2018 získal Cenu maďarského dedičstva.

(komarno.sk)