Kultúra 2017. 05. 02.

Odovzdali sa tohtoročné ocenenia

Spoločným sviatočným zasadnutím otvorili zástupcovia Komárna a maďarského Komáromu v poradí 26. Komárňanské Dni. Zasadnutie sa konalo v sále dôstojníckeho pavilónu a počas zasadnutia prišlo na rad aj odovzdávanie ocenenia Čestný občan, odovzdávanie ceny Primátora a tiež ocenenie Pro Urbe (Pamätná medaila mesta Komárno).

Po príhovore primátora maďarského Komáromu Dr. Attilu Molnára a primátora mesta Komárno Ladislava Stubendeka oboznámila zapisovateľka mesta Komárno rozhodnutia v súvislosti s oceneniami Čestný občan, Pro Urbe a tiež ocenenie Primátora.

Komárno

Ocenenie čestný občan dostala Nemes Andrásné, ktorá sa ujala záležitosti pomoci vysťahovaným a deportovaným a je predsedkyňou správnej rady maďarského Združenia Kecskés László.

Ocenenie Pro Urbe si prevzal olympijský kajakár Erik Vlček a reformátsky biskup Fazekas László.

Ocenenie primátora získali: divadelná umelkyňa a herečka Bandor Éva, pedagóg Holczei Árpád, Cirkevné školské centrum Marianum Veľký Zbor a Orsovics Yvette, Komárňanská skupina animátorov, Košický Spolok lukostrelcov jazdiacich na koňoch Sereghy Törzs, Paszternák Tamás a Paszternák András, ktorí už viac ako dvadsať rokov organizujú kultúrny a náboženský program pre židov žijúcich v našom meste, Hélios fotoklub, podnikateľ Ryšavý Baltazár, taktiež podnikateľ Kubala Ivan a spisovateľka Daniela Kapitáňová.

Komárom

Ocenenie čestný občan získal od zástupcov Mesta Komárom reformátsky dekan Máté László.

Pamätnú medailu za Mesto Komárom si mali možnosť prevziať Barassó Péter, Galambos Tamás ml., Horváth Gyula, Oláh Kálmán a tiež Pőcze László.

Ocenenie Primátora si tento rok prevzali Dr. Kökény Béla a jeho manželka Dr. Kökény Béláné Gasparovics Erzsébet a tiež Spoločenstvo Tolma – Baranta a Kiss Attila.

Foto galéria Komárno

Nemes Andrásné Hörömpöli Zsuzsanna, čestná občianka mesta Komárno. Je predsedníčkou maďarskej Spoločnosti Kecskés László, ktorá už roky dôstojne opatruje pamiatku vysťahovaných a deportovaných. Jej iniciatívou sa každoročne usporadúva spomienkový deň Vysťahovaných z Felvidéku.

Ocenenie Pro Urbe získal Erik Vlček desaťnásobný majster sveta v kajaku, ktorý na olympijských hrách získal dva krát striebornú a raz bronzovú medailu. Druhým oceneným je reformátsky biskup Fazekas László, ktorý bol nominovaný na toto ocenenie vďaka jeho efektívnemu budovaniu komunity.

Cenu primátora získali:
Školské cirkevné centrum Marianum „Schola Mariana Veľký Zbor“. Ocenenie si prevzala zbormajsterka Orsovics Yvette a Magyarics Arianna. Zbor dosiahol významný domáci aj medzinárodný úspech, momentálne majú viac ako päťdesiat členov.

Košická škola lukostrelcov jazdiacich na koňoch – Sereghy Törzs. Cenu si prevzal Sereghy Zoltán. Toto ocenenie získali za usporadúvanie lukostreleckých súťaží, výučbu detí a za domácu a zahraničnú reprezentáciu.

Helios Fotoklub. Ocenenie si prevzal Nagy Tivadar.
Helios Fotoklub je jeden z najstarších Fotoklubov na Slovensku. Momentálne má 24 členov. Ročne usporiadajú v Komárne štyri výstavy. Členovia klubu sa každoročne zúčastňujú na viacerých foto súťažiach tak ako na Slovensku, tak aj v zahraničí a týmto udržiava Helios Fotoklub dobrú povesť nášho mesta.

Holczei Árpád, učiteľ biológie na Gymnáziu Jánosa Selyeho. Vďaka jeho intenzívnej a dôslednej práci pokračuje veľa jeho študentov vo vyššom štúdiu vedy, alebo zdravotníctva. Napísal učebnú knihu a tiež spolupracoval na preklade 1.-6. časti učebnice Biológie.

Bandor Éva, herečka. Bandor Éva je vynikajúcou komárňanskou umelkyňou, ktorá svojimi odbornými znalosťami a vernosťou obohacuje kultúrny a umelecký život nášho mesta. Tak ako na pódiu, tak aj na plátne podáva vynikajúci výkon.

Paszternák Tamás a Dr. Paszternák András sú organizátormi židovského náboženského života. Z veľkej časti vďačíme práve im za udržiavanie tradícií a tiež za to, že dvojjazyčnými otvorenými programami obohacujú kultúrny program nášho mesta.

Animátori Komárna. Túto skupinu tvoria 25-ti dobrovoľní členovia, ktorí vykonávajú svoju prácu v rodinnom duchu a riadia sa výchovnými radami Dona Bosca. V spolupráci s mestom a s inými civilnými organizáciami usporadúvajú rôzne akcie, detské tábory a tiež športové akcie.

Daniela Kapitáňová, spisovateľka. Divadeľná režisérka, ktorá neskôr spolupracovala s RTVS. Po odchode do dôchodku svoj voľný čas venuje písaniu. Jej najznámejším príbehom je – Kniha o cintoríne- je to komárňanský príbeh, ktorého hlavný hrdina je skutočná osoba cez ktorú Daniela Kapitáňová predstavuje komunistické časy, časy po zmene režimu a spolunažívanie Maďarov a Slovákov. Jej knihu doteraz preložili do 15-tich jazykov a nedávno sa objavila aj v maďarskom jazyku a zožala veľký úspech.

Ryšavý Baltazár, podnikateľ. Ako podnikateľ podporuje viacero civilných a sociálnych aktivít. Minulý rok sa zviditeľnil v prvom rade znovuotvorením Kina Tatra. Jeho aktivitami dopomáha k obohacovaniu každodenných činností nášho mesta.

Kubala Ivan, podnikateľ. Svoje ocenenie si preberie v inom dátume. S jeho podnikateľskou činnosťou a tým aj novými pracovnými možnosťami už dlhšiu dobu podporuje naše mesto.

Komárom

Čestný občan mesta Komárom reformátsky biskup Máté László. Počas jeho pôsobenia sa neobnovila len reformátska fyzická aktivita, ale aj komunita, keďže vďaka jeho zanietenosti stúpol aj počet cirkevníkov. Ľudia, čo potrebujú pomoc sa môžu na neho kdykoľvek spoľahnúť či už je reč o duševnej, alebo fyzickej pomoci.

Ocenenie Pro Urbe – Brassó Péter. Brassó Péter bol prvým správcom Koppánymonostoru. Dôležité bolo pre neho udržiavanie čistoty. Tiež dbal na to, aby ľuďom žijúcim v Koppánymonostori ukázal prírodné hodnoty a snažil sa učiť ich ako tieto hodnoty chrániť. K jeho menu sa viaže aj vyčistenie lúky Posta a aj vybudovanie prvého náučného chodníka na brehu jazera Rukken.

Galambos Tamás ml., pedagóg základnej školy Bozsika Józsefa. Aktívne sa pričinil k tomu, aby svoju školu posilnil v športovom smere a tiež, aby bola škola pomenovaná po olympionikovi Bozsik Józsefovi. Jeho iniciatívou a aktívnou spoluprácou spustili súťaž Pohár Bozsik, na ktorý už 20 rokov očakávajú mužstvá futbalistov a hádzanárov z celej krajiny. V roku 1997 začal oboznamovať svojich žiakov a kamarátov, v tom čase ešte s málo známym športom a to floorbalom. Galambos Tamás je okrem iného aj klubovým trénerom. Jeho žiaci získali 22 krát titul majstrov.

Horváth Gyula. S veľkými ambíciami pracoval a stále pracuje na tom, aby upriamil pozornosť na šport a aby sa v meste konajúce športové podujatia usporadúvali na čo najvyššej úrovni. Považuje za svoju povinnosť podporovať skupinový šport a aj šport žiakov. Ako člen predsedníctva futbalového spolku využíva viaceré fóra na popularizáciu pohybu a športu.

Oláh Kálmán, pedagóg Strednej odbornej školy Alapy Gáspára. V jeho živote a aj v jeho práci sa prepletá láska k literatúre s láskou k dejinám. Jeho písomná správa Štátny Náučný Kruh Žiakov bola publikovaná v dvoch častiach pod názvom: „ Kis-Dunától a Viharsarokig“ a pod názvom „Miért kellet ezt fiam?“. Zaoberá sa aj rozprávaním básní; so svojimi žiakmi sa zúčastňuje na dôležitých udalostiach mesta a tiež na spomienkových udalostiach. Jeho básne a písomnosti boli pravidelne publikované.

Pőcze László Tamás, vedúci folklórneho zboru Garabonciás. Učiteľa Jókaiho gymnázia pohltili ľudové tance ešte začiatkom 80“ rokov. Počas svojich štúdií zostal ľudovému tancu verný. V roku 2002 sa stal členom Folklórneho súboru Garabonciás, kde vyučuje, zostavuje choreografiu a aj tancuje.

Cena primátora

Cenu primátora získali vedúci Klubu Kapocs, Dr. Kökény Béla a jeho manželka, Dr. Kökény Béláné Gáspárovics Erzsébet. Kapocs Klub vznikol v Komárome pred 25 rokmi, klub vznikol na pomoc a podporu pre telesne postihnutých ľudí. Vedúcimi Klubu sú manželia Kökényovci, ktorí každý týždeň očakávajú svojich členov a záujemcov v budove Mestského úradu. Svoju činnosť vykonávajú príkladne, či už je reč o riešení problémov, alebo o organizácii stretnutí. Počas svojej práce pomáhajú aj v pochopení právnych predpisov a tiež pomáhajú ľuďom aj v tom, že aké zľavy by mohli využívať.

Združenie Tolma – Baranta. Združenie Tolma – Baranta vzniklo v roku 2008. Ich prvým trénerom a podporovateľom vzniku skupiny bol Kopecsni Gábor. Oficiálni dátum vzniku bol v roku 2010, zakladajúci členovia boli: Tóth Gábor, Herczeg István a Bugár Gyorgy. Ich cieľom bolo vytvoriť a udržať skupinu, ktorá sa bude zaoberať tradičným maďarským bojovým umením. Z dôvodu týchto cieľov blízko spolupracovali aj s podobnými civilnými organizáciami.

Kiss Attila. Záľuba k archeológii sa u neho prebudila pred štyridsiatimi rokmi, keď v parku nádrží ropného priemyslu našiel staré mince a iné veci. 30 rokov spolupracuje s miestnym múzeom, zúčastňuje sa pri všetkých vykopávaniach a pomáha historikom. Svojou zanietenosťou a záujmom voči dejinám poskytuje veľkú pomoc múzeu. Množstvo nálezov sa do mestského a národného múzea dostalo jeho pomocou. Jeho najzaujímavejším a najcennejším nálezom je Tabula Zákonov Cisára Philippusa, ktorá patrí medzi pýchy múzea. K jeho srdcu je okrem dejín blízky aj šport. 20 rokov sa venuje športovej streľbe.

 

Fotky: Delta a Mesto Komárno