Mesto 2015. 09. 17.

Práce pokračujú podľa plánu

Najväčšou investíciou z fondov EÚ za posledné desaťročia v Komárne je bezpochyby oprava a obnova strechy na kasárenskej budove v centrálnej pevnosti, ktorú postavili v štýle klasicistického funkcionalizmu v roku 1810.

Realizačná firma Darton z Komárna sa stala víťazom verejného obstarávania sumou 1,8 mil. EUR. V týchto dňoch je pokrok vo vykonaných prácach viditeľný aj voľnými očami, a  firma odhaduje realizáciu splnenú na 40% aj napriek mnohým problémom, ktoré sa objavili až po zahájení prác. Jedná sa o nepredvídané okolnosti, ktoré pri obnove kultúrnych a historických pamiatok vznikajú za pochodu. Výsledok si môžeme pozrieť na časti strechy, ktorá je úplne dokončená – nachádza sa na nej aj strešná krytina.

Na základe rozhodnutia pamiatkového úradu je možné vykonať výmenu len 40-45% drevených konštrukčných prvkov strechy, ktoré sú zhnité, zničené od zatekania, preto presné určenie prác, ktoré bude potrebné urobiť nebolo možné dopredu stanoviť v projekte. Sú úseky, kde tesári odrezávajú postupne drevené trámy po metri až po miesto, kde je drevo už vyhovujúce a len odstránenú časť trámu nahradzujú novým. Podobne je to aj s ozdobnou atikou múru pod strešnou konštrukciou, ktorá bola od zatekania poškodená, počas prác odpadne a preto je potrebné ju murovať nanovo a nebolo to iné ani s komínmi.

Mierne zdržanie nastalo hneď na úvode pri odstraňovaní starej strešnej krytiny, nakoľko tá bola z azbestu a práce museli vykonať obzvlášť obozretne a v zmysle prísnych bezpečnostných predpisov. Odstránenie azbestovej krytiny je takmer ukončené, nebezpečný rakovinotvorný materiál je odvážaný na bezpečnú likvidáciu. Na dolnom sedle strechy musela realizačná firma v zmysle rozhodnutia pracovníkov pamiatkového úradu vykonať miernu úpravu, aby bol zachovaný vzhľad pôvodnej strechy, čo spôsobilo mierne navýšenie plánovaných nákladov – aby bol vytvorený oblúk strechy, musia byť umiestnené drevené tyče na ktorých sú upevnené škridle hustejšie. Tým, že škridle vytvoria oblúk však vzniká problém, že ich utesnenie nie je dokonalé, preto pod škridle je umiestnená tesniaca fólia, ktorá zachytí sneh a prach, ktorý by pod strehu nafúkal vietor. Oblúk strechy priniesol aj ďalší problém, a to potrebu zmeny v konštrukcii 16 ks strešných okien, ktorých umiestnenie taktiež požaduje pamiatkový úrad.

Dnes, teda jeden a pol mesiaca pred dokončením je ešte prakticky nemožné vypočítať výšku nákladov, ktoré budú nad rámec pôvodného rozpočtu, s istotou je však možné povedať, že takéto náklady vznikli a ešte vzniknú a bude potrebné ich financovanie riešiť, najskôr z rozpočtu mesta. Napriek tomu sa musíme tešiť, že takýto obrovský projekt, ktorý by mesto z vlastného rozpočtu nikdy financovať nezvládlo sa uskutoční v prevažnej miere z vonkajších zdrojov, konkrétne financií EÚ. Obnova strechy pre mesto zabezpečí, že stav budovy sa ďalej nebude znehodnocovať zatekajúcou vodou a počasím, bude zakonzervovaná na niekoľko desaťročí. Nevyrieši to však dilemu, čo si mesto počne s touto stavbou, teda ako ju využije.

Nápadov na využitie bolo nespočetne veľa: kúpelný dom, miesto pre festivaly, hotel, sídla pre podnikateľov, obchodný dom, väznica, atď. Jedno je však isté: bez ďalších investícií bude budova nepoužiteľná, pretože do nej je potrebné priviesť infraštruktúru, čo tiež nie je lacná záležitosť.

Vzhľad budovi s pôvodnou azbestovou strechou.

Fotky z vykonávaných prác si pozrite vo fotogalérii.

-krá-
-dr-
Mesto Komárno

Foto: bumm.sk