Mesto 2018. 11. 26.

Rozvoj cezhraničnej verejnej dopravy medzi mestami Komárno a Komárom

Samospráva mesta Komárom predložila na výzvu SKHU/1601/2.2 Programu medzinárodnej spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko vyhlásenú v rámci Prioritnej osi Príroda a kultúra žiadosť o poskytnutie podpory projektu, ktorú riadiaci orgán posúdil ako projekt vhodný a súhlasil s jeho realizáciou.

 

Cieľom spolupráce je zlepšiť a rozvíjať kvalitu a podmienky verejnej autobusovej dopravy medzi mestami Komárom (HU) a Komárno (SK). V rámci projektu bude zabezpečená pravidelná denná premávka elektrického autobusu medzi oboma mestami.

V oboch mestách budú obnovené autobusové stanice a autobusové zastávky. Autobusové zastávky budú vybavené informatívnymi smart-panelmi, prostredníctvom ktorých získajú cestujúci aktuálne informácie o linkách. V rámci projektu bude pre obyvateľov vytvorená nielen webová stránka, ale aj ďalšie súvisiace mobilné aplikácie, ktoré uľahčia obyvateľom získavanie užitočných informácií (informácie nielen o plánovanom ale aj o aktuálnom príchode autobusu, o jeho aktuálnej premávke a mnohé ďalšie užitočné informácie).

Cieľ projektu:
– vývoj a implementácia cezhraničných inteligentných dopravných systémov (ITS), informačných systémov pre cestujúcich, on-line cestovných poriadkov, elektronických  cestovných lístkov, mobilných aplikácií a vytvorenie jednotných podmienok spoplatnenia verejnej dopravy;
– rozvoj cezhraničných služieb verejnej dopravy,
– investície do infraštruktúry (autobusové zastávky, stanice, autobusy),
– investície na vylepšenie využívania funkcií mesta.

Registračné číslo projektu:                        SKHU/1601/2.2.1/359

Názov projektu:                               Improvement of cross-border public transport services between Komárno (SK) and Komárom (HU) – Zlepšenie cezhraničných služieb verejnej dopravy medzi mestami Komárno (SK) a Komárom (HU)

Skrátený názov projektu:              Kn-Kn Impro Trans

Celkový rozpočet projektu:                        999.766,71 €

 

Intenzita podpory pre maďarské časti projektu: 85% tvorí príspevok z EFRR, 10% príspevok maďarského štátu a 5% tvoria vlastné zdroje.

Partnermi projektu sú:

Samospráva mesta Komárom (vedúci partner projektu, Maďarsko) – celkový rozpočet: 294 675,00 €

Közép-Nyugat-Magyarország Közlekedési Központ Zrt. (Dopravný podnik Közép-Nyugat-Magyarország, a.s., Maďarsko) – celkový rozpočet: 490 536,00 €

Comorra Servis (Slovensko) – celkový rozpočet 214 555,71 €

Projekt trvá 24 mesiacov od septembra 2018 (t.j. 01.09.2018 – 31.08.2020)

Viac informácií nájdete na stránke www.skhu.eu.