Kultúra 2017. 04. 10.

Sandberg v rukách žiakov

V dňoch 3. a 4. apríla sa traja žiaci 6.A zo Základnej školy na Pohraničnej ulici v Komárne v doprovode učiteľa biológie zúčastnili geologicko – paleontologického workshopu, ktorý po prvý krát usporiadal Strom života – dobrovoľnícke environmentálne združenie ochrancov prírody. Toto združenie sa okrem iného venuje aj ekovýchove žiakov na základných školách.

Miestom stretnutia žiakov a učiteľov z environklubov celého Slovenska bola Bratislava. Spoločne navštívili pracovisko Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a známu prírodnú lokalitu v Chránenej krajinnej oblasti Devínska Kobyla. Na úvodnej prednáške sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o neživej prírode, o horninách ktoré tvoria pohoria Slovenska ale aj o rozmanitých formách života na Zemi, ktoré sa zachovali vo forme skamenelín. Všetkých zaujalo, že vo Vysokých Tatrách boli objavené kostrové pozostatky dinosaurov z obdobia druhohôr alebo výskyt jaskynných medveďov z treťohôr. Účastníci podujatia obdivovali aj zbierky minerálov a hornín vystavených vo vitrínach, ako aj ukážky kostrových pozostatkov a schránok, prípadne zubov a odtlačkov rôznych živočíchov a rastlín. V špecializovanom laboratóriu odborníci vysvetlili, akým spôsobom je možné z obyčajného piesku odobratého napríklad z lomu, izolovať drobné úlomky mikroplanktónu, ktorý žil kedysi v moriach pokrývajúcich aj územie Slovenska.  Tento postup vyzerá na prvý pohľad veľmi jednoducho no skrýva sa za ním trpezlivá  práca. Spočíva v pridávaní rôznych chemických látok a následnom preosievaní a vymývaní drobných zrniek piesku. Niektoré takto získané mikroorganizmy sa potom dali pozorovať aj pod mikroskopom. Žiaci absolvovali aj exkurziu na Sandberg, ktorá sa nachádza v Devínskej Novej Vsi. Je tvorený horninami treťohorného mora /vápence, pieskovce, piesky/. Našli sa tu skameneliny dierkavcov, numulitov, ľaliovek, lastúrnikov, hubiek a ulitníkov. Objavené boli aj zuby žralokov, panciere korytnačiek a kosti tuleňa. Okrem týchto skvostov tu dnes rastú aj mnohé vzácne byliny, ako hlaváčik jarný a kosatec.

Zo Sandbergu cesta viedla po turistickom chodníku k zrúcanine Devín. Prechádzalo sa popri rieke Morava, pri strážnom mieste pohraničníkov, ktorí v období, keď Slovensko bolo obohnané železnou oponou, znemožňovali ľuďom prechod do susedného Rakúska.

Hradné bralo na ktorom dnes Devín stojí je „prešpikované“ sondami, ktoré informujú geológov o pnutiach a dynamických procesoch prebiehajúcich v tomto skalnom podklade. V prípade, že namerané hodnoty prekročia určitú hranicu, bude potrebné urobiť opatrenia, ktoré zabránia zosunu skalných úlomkov a mohli by narušiť statiku celého brala.

Nahliadli sme aj do priestorov Výskumného parku pri UK, kde odborníci ukázali, ako pracuje 3D tlačiareň a ukázali aj rôzne softvérové produkty, pomocou ktorých je možné navrhnúť model napr. skameneliny trilobita a pripraviť ho na tlač. Zabavili sme sa aj pri skladaní papierového modelu daktylosaura alebo pri zhotovení odtlačkov a odliatkov skamenelín zo sadry a plastelíny.

Žiaci si domov odniesli nielen množstvo poznatkov o geologických vedách, kopec zážitkov so stretnutí s rovesníkmi, ale aj certifikáty o úspešnom absolvovaní tohto workshopu.

Text a foto: archív ZŠ Ul. pohraničná KN