Mesto 2016. 10. 03.

V Komárne sa stretli stovky odborníkov na najväčšej vzdelávacej udalosti pre zdravotníkov na Slovensku

Všeobecná nemocnica Komárno, prevádzkovaná neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadená skupinou AGEL privítala 29. septembra 2016 na jednej z najvýznamnejších vzdelávacích udalostí na Slovensku viac ako 800 profesionálov z oblasti zdravotníctva. Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou bola zameraná na tému „Bezpečnosť pacienta – Bezpečnosť zdravotníckeho pracovníka“.

Tohtoročný, v poradí piaty ročník konferencie sa slávnostne otvoril príhovorom garanta konferencie PhDr. Zlatice Halmovej, MPH, ktorá pôsobí ako námestníčka riaditeľa pre úsek ošetrovateľstva vo FORLIFE n.o., Všeobecnej nemocnici Komárno. Viac ako 800 účastníkov privítali svojimi príhovormi aj Mgr. Viktor Dudáš, riaditeľ FORLIFE n.o., ako aj MUDr. Milan Leckéši, predseda predstavenstva AGEL SK a.s. a v neposlednom rade aj primátor mesta Komárno, Ing. László Stubendek.

Vzdelávacie podujatie určené hlavne pre zdravotníckych pracovníkov sa tento rok tešilo mimoriadne veľkému záujmu. „Vzhľadom ku vysokej kvalite prednášok ako aj celej vzdelávacej akcie sme počítali s vysokou návštevnosťou, no finálny počet, ktorý presiahol 800 účastníkov nás veľmi potešil. Tento záujem zároveň potvrdil dôležitosť a potrebu takejto konferencie a súčasne je pre nás obrovskou motiváciou pre ďalšie ročníky,“ uviedol Mgr. Viktor Dudáš, riaditeľ neziskovej organizácie FORLIFE, Všeobecnej nemocnice Komárno.

Návštevníci celoslovenskej konferencie sa aj tento rok mohli tešiť na kvalitný program plný výborných odborných prednášok na najvyššej úrovni. Po úvodnej prednáške venovanej bilancii výsledkov bezpečnosti pacientov za uplynulý rok, ktorou otvorila odbornú časť konferencie PhDr. Zlatica Halmová, garant konferencie, pokračoval program plenárnou prednáškou konferencie v podaní doc. MUDr. Rastislava Maďara, PhD., MBA, FRCPS so zameraním nové fenomény v cestovnej medicíne a ich riziká pre nozokomiálne prostredie. Pokračoval prvý komplexný blok prednášok zameraný na edukačné stratégie ako prostriedok bezpečnej ošetrovateľskej starostlivosti. V rámci tohto bloku odzneli prednášky venované nielen potrebe pravidelného a neustáleho vzdelávania zdravotníkov ale aj odborné prednášky venované edukácii  pacientov s diagnózou diabetes mellitus.

V rámci celého programu konferencie a ďalších jej odborných blokov odznelo spolu 27 prednášok. Jednotlivé bloky boli zamerané na prevenciu nozokomiálnych nákaz, hygienicko epidemiologický režim v zdravotníckom zariadení, nežiaduce udalosti u pacientov a zdravotníckych pracovníkov ale aj možnosti právnej ochrany zdravotníckych pracovníkov. Práve v rámci posledného bloku odznela aj prednáška JUDr. Ivana Humeníka, PhD., z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému „Esencie zdravotníckeho povolania v optike nárokov pacienta ako „spotrebiteľa“ “, ktorá vyvolala živú diskusiu medzi účastníkmi konferencie.

Veľký záujem vyvolala aj prednáška MUDr. Eriky Böhmovej, nemocničnej hygieničky, na tému hygieny rúk z legislatívneho hľadiska a praxe v zdravotníctve. „Téma správnej hygieny rúk je v pracovnom živote odborníkov vždy aktuálnou témou a preto je dôležité pripomenúť si aj legislatívne aspekty tejto problematiky v porovnaní s príkladmi z praxe,“ uviedla MUDr. Erika Böhmová.

Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou je zameraná na teoretické a praktické vedomosti z oblasti bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov ako aj pacientov. Jej cieľom je poskytnutie priestoru pre stretnutie a výmenu skúseností a poznatkov špičkových odborníkov a zdravotníckych pracovníkov pre neustále zvyšovanie kvality a bezpečnosti pri výkone práce zdravotníkov. Sme veľmi radi, že máme možnosť pripraviť takéto kvalitné fórum pre zdravotníkov z celého Slovenska a že nás poctili účasťou špičkové autority zo svojich oborov,“ dodala PhDr. Zlatica Halmová, MPH, garant konferencie.

Mgr. Marta Csergeová,
tlačová hovorkyňa AGEL SK

foto-2-prednaska-doc-mudr-rastislava-madara-phd-mba-frcps-so-zameranim-na-nove-fenomeny-v-cestovnej-medicine-a-ich-rizika-pre-nozokomialne-nakazy foto-3-prednaska-phdr-zlatice-halmovej-mph-o-bezpecnosti-pacientov-a-zdravotnickych-pracovnikoch