Región 2018. 04. 09.

Vítanie včelárika zlatého v Radvani nad Dunajom

Apríl je mesiac, keď na územie Slovenska priletí najviac sťahovavých vtákov. Jedným z druhov, ktorý zimuje v Afrike a hniezdi na našom území je aj včelárik zlatý (Merops apiaster). Jeho špeciálnou požiadavkou na úspešné zahniezdenie je pieskovo-sprašové podložie a dostatok potravy.

Včelárik sa živí najmä blanokrídlovcami, chrobákmi, bzdochami či vážkami a preto obľubuje pasienky, lúky a mokrade bohaté na hmyz. Medzi takéto vzácne lokality patrí aj zarastená piesková duna medzi Radvaňou nad Dunajom a Virtom. Duna je taká unikátna, že bola zaradená do sústavy NATURA 2000 a spoluvytvára Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie. Ochranári z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) v spolupráci s miestnym farmárom Alexandrom Vargom a včelárom Milanom Tóthom toto územie majú snahu zachovať pomocou pasenia. Zabezpečenie elektrického ohradníka pre kone a kravy na ploche asi 12 ha bolo možné vďaka projektu: BeeSandFish – LIFE12 NAT/SK/001137: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v dunajsko-moravskom regióne (viac info o projekte na webstránke broz.sk).

Deti našli na dune plastové a sklenené fľaše ale i pneumatiky a televízor. Odvoz vyseparovaného  odpadu zabezpečila obec Radvaň nad Dunajom. (Autor foto: D. Balážová)

V rámci tohto projektu sa 6. apríla 2018 uskutočnila interaktívna exkurzia pre žiakov Základnej školy Marcelová, kedy si mohli priamo v teréne vyskúšať prácu ochranára. Dátum bol vybraný zámerne tak, aby včelárik  nebol rušený pri stavaní hniezda. Na naše územie totiž prilieta koncom apríla a odlieta koncom augusta. Pani riaditeľka Agnesa Kajtárová udelila žiakom špeciálne riaditeľské voľno, aby mohli priložiť ruku k dielu. Lokalitu pre včelárika vyčistili od odpadkov a snažili sa aj zvýšiť potravovú ponuku včelárika výsadbou 20-tich stromov a vytvorením hmyzieho hotela. V rámci projektu bolo zakúpených aj 25 úľov s včelími rodinami. Žiaci tieto úle dozdobili, aby si včielky úle vedeli lepšie rozpoznať.

Stavba hmyzieho hotela v plnom prúde. Použitý bol najmä nepotrebný stavebný materiál, poškodené palety, polienka z čistenia náletového porastu, slama, tŕstie a taktiež rôzny odpad v podobe škridiel a tehál, ktoré deti našli pri upratovaní. (Autor foto: D. Balážová)

Paletový hmyzí hotel s izolovanou strešnou záhradou bude domovom pre mnohé samotárske včely a iný hmyz, ktorý odvráti pozornosť včelárika zlatého od včely medonosnej. (Autor foto: D. Balážová)

Ochranári veria, že vďaka tomuto podujatiu žiaci zábavnou formou lepšie spoznali unikátny spôsobom života tohto vzácneho druhu a uvedomili si, že včelárik patrí do našej krajiny. V potravnej sieti totiž tvorí dôležitú funkciu predátora hmyzu, ktorú človek nevie nahradiť. „Veríme, že sme v žiakoch zvýšili záujem o ochranu prírody, ktorá je dedičstvom pre ďalšie generácie. Na druhej strane sa ľuďom snažíme priblížiť ochranárske aktivity a vysvetliť, že realizované menežmentové opatrenia nie sú zamerané len na cieľové druhy projektov LIFE, ale zvyšujú celkovú diverzitu v krajine. Tá je potrebná pre zdravé životné prostredie, ktoré je schopné ľahšie sa vyrovnávať s lokálnymi prírodnými katastrofami ako sú sucho či povodne ale i globálnymi zmenami klímy ako je otepľovanie,“ hovorí organizátorka podujatia z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

(Katarína Goffová – Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave)

Pri výsadbe ochranári vždy preferujú pôvodné druhy drevín a rastlín. Pieskové biotopy sa vyznačujú nedostatkom vody, s ktorým sa ľahko vyrovnáva topoľ biely. Oproti kríženým formám sa dožíva 300 až 400 rokov a môže tak byť domovom pre hmyz aj v čase, keď tu už my dávno nebudeme. (Autor foto: D. Balážová)

Na lokalite bude tento rok priamo pri hniezdisku včelárika zlatého spolu 35 úľov. Včelstvá budú súčasťou výskumu zloženia potravy včelárika a jeho vplyvu na výnosy medu. (Autor foto: K. Goffová)

Včelárik zlatý hniezdi najmä v kolmých pieskových stenách. Je zákonom chránený a jeho spoločenská hodnota je 1 327,75 €. (Autor foto: Š. Benko)