Mesto 2018. 11. 09.

Voľby v kocke – Často kladené otázky

Blížia sa pre Komárno dôležité komunálne voľby, v ktorých budeme voliť primátora a poslancov mestského zastupiteľstva.

V samosprávnych voľbách si 10. novembra tohto roku zvolíme primátora mesta a dvadsaťpäť poslancov mestského zastupiteľstva. Funkčné obdobie bude trvať štyri roky.

Volebné miestnosti po celom Slovensku sa otvoria ráno v sobotu 10. novembra a zatvoria sa večer o 22:00. Voľby sú jednokolové. To znamená, že okrem poslancov si priamo zvolíme aj primátora už v prvom kole. Na zvolenie mu stačí, ak dostane aspoň o jeden hlas viac než ostatní kandidáti. O post primátora sa tento rok uchádza šestica kandidátov, pričom terajší primátor László Stubendek neobhajuje svoje volebné víťazstvo z roku 2014.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Kto môže voliť?

Všetci občania Slovenskej republiky od 18 rokov s trvalým pobytom na území Komárna.

Ako môže voliť?

Voliči dostanú vo volebnej miestnosti dva hlasovacie lístky. Z jedného vyberú jedného kandidáta na primátora a z druhého maximálny povolený počet poslancov podľa okrskov. Oba vložia do obálky a vhodia do urny.

Koľko to trvá?

Samotný úkon voľby trvá len niekoľko sekúnd. Všetko závisí od toho, či už kandidáta vybratého máš alebo nie. Nie je to však žiadna veda a ani hodinové štúdium.

Ako to prebieha?

Volič, ktorý príde do volebnej miestnosti vo svojom okrsku (oznámenie o konaní volieb aj s adresou volebnej miestnosti príde pred voľbami do každej schránky), kde komisii predloží svoj občiansky preukaz. Komisia mu odovzdá hlasovacie lístky, ktoré volič anonymne za plentou označí podľa inštrukcií.

Môžem voliť v inom meste či zo zahraničia?

Nie, v komunálnych voľbách je možné voliť len doma, vo svojom pridelenom okrsku.

Prečo mám ísť voliť?

Je dôležité, aby sme si do vedenia mesta zvolili ľudí, ktorí sú ochotní za nemalý plat aj reálne pracovať pre Komárno a jeho obyvateľov. Čím viac odovzdaných hlasov, tým lepšie. Je totiž menšia šanca, že sa do funkcie dostane človek, za ktorým stojí záujmová skupina. Pri nízkej účasti je jednoduchšie pretlačiť kandidáta s nekalými úmyslami. V komunálnych voľbách navyše nevolíš politické strany, ale konkrétnych ľudí z nášho mesta. Preto je dôležité si aspoň trochu naštudovať profil a program kandidátov a zároveň sa ubezpečiť, že budeš môcť s daným človekom komunikovať aj po voľbách, riešiť s ním problémy mesta a svoje podnety.

Je po voľbách, čo teraz?

Nezvíťazil tvoj kandidát na primátora? Nepodarilo sa tvojmu favoritovi na poslanca dostať do zastupiteľstva? Nevadí! Všetkých 25 poslancov a primátor sú ľudia vo verejnej službe. Zákon i morálka im káže mestu pomáhať a rozvíjať ho. To znamená, že majú pracovať pre občanov, ktorí ich platia zo svojich daní, i keď im hlas nedali. Verejná kontrola a verejný tlak už aj v Komárne pomohli riešiť problémy, ktoré by inak ostali nepovšimnuté, alebo by sa posúvali do ďalších období. Rokovania zastupiteľstva sú verejné a mesto má povinnosť zabezpečiť tlmočníka pre každého občana, ktorý by nerozumel slovenskému či maďarskému jazyku.

 

AKO TO VYZERÁ

Primátor Komárna je štatutárny orgán mesta, čiže v mene Komárna vystupuje navonok – voči obyvateľom mesta, štátnym orgánom, iným samosprávam, firmám či tretiemu sektoru. Zabezpečuje administratívu obce, vykonáva obecnú správu, zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva, má výlučné právo podpisovať uznesenia obecného zastupiteľstva, má právo veta na rozhodnutia zastupiteľstva.

Zástupcu primátora si na celé volebné obdobie vyberá priamo primátor mesta, musí to však byť jeden zo zvolených poslancov. Keďže Komárno má viac ako 20 000 obyvateľov, môže si primátor určiť až dvoch zástupcov, ktorým aj určí poradie. Primátor môže zároveň svojho zástupcu aj kedykoľvek odvolať. Ak primátorovi zanikne počas volebného obdobia mandát, moci v meste sa chopí zástupca starostu.

Poslancov do mestského zastupiteľstva volíme zvlášť v troch obvodoch podľa toho, v ktorom obvode máme trvalý pobyt. Zatiaľ čo v najmenšom obvode (Nová Stráž) sa o jediné miesto v zastupiteľstve uchádzajú len dvaja kandidáti, v ostatných dvoch obvodoch si obyvatelia zvolia po 12 poslancov z 31 respektíve 37 kandidátov. Dohromady tak na ustanovujúcej schôdzi zasadne do lavíc 25 poslancov.

Komisie sú poradným orgánom mesta, väčšinou sú zamerané na konkrétnu oblasť (finančná komisia, sociálna komisia, komisia na prešetrenie sťažností,… ). Združujú poslancov a iných odborníkov, ktorí môžu primátorovi či zastupiteľstvu radiť počas rokovania, či bod programu schváliť alebo nie. Členov komisie volí mestské zastupiteľstvo.

Mestká rada má za úlohu zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského  zastupiteľstva, pripravuje podklady na rokovanie mestského zastupiteľstva, spolupracuje na príprave rozpočtu mesta, predkladá vlastné návrhy, organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva a mnoho ďalšieho. Je zložená z 8 poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie s prihliadnutím na zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve.