Mesto 2016. 04. 12.

Všeobecná nemocnica Komárno aktívne vzdeláva svoj personál

Všeobecná nemocnica Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi spoločnosť AGEL SK sa každoročne zapája do Svetového dňa hygieny rúk, ktorý vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia. Komárňanská nemocnica sa tento rok pod vedením PhDr. Zlatice Halmovej, MPH, zapojila prostredníctvom uskutočnenia  vzdelávacej  aktivity s názvom „Edukácia hygieny rúk“ pre celý personál, ktorá je priebežne vykonávaná na každom z jej pracovísk. Do dnešného dňa bolo preškolených 417 zamestnancov.

Táto vzdelávacia aktivita pozostáva z dvoch častí. Prvá  časť  je venovaná rozšíreniu teoretických vedomostí pričom v druhej si má možnosť každý zamestnanec prakticky precvičiť techniku správnej dezinfekcie rúk a za pomoci UV lampy si skontrolovať, či boli ruky umyté a dezinfikované správne. „Zároveň na pracoviskách nemocnice po ukončení vzdelávacích aktivít pravidelne pristupujeme aj k overovaniu získaných vedomostí u zamestnancov, a to formou špecifických dotazníkov, vďaka čomu majú aj vedúci pracovníci aktuálne informácie a prehľad o efektivite takýchto aktivít,“ uviedla námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo, PhDr. Zlatica Halmová, MPH.

Umývanie a dezinfekcia rúk patrí medzi najjednoduchšie spôsoby, ako zabrániť vzniku a šíreniu infekcií. „Tento rok sa chceme zamerať aj na edukáciu pacientov a príbuzných. Nakoľko  hygienické návyky je potrebné prehlbovať a zdokonaľovať aj v dospelom veku,“ dodala námestníčka.

Ďalším krokom v oblasti zvyšovania úrovne vedomostí zdravotníckych pracovníkov bolo aj školenie v oblasti podávania transfúznych liekov a resuscitácie ako aj odborný seminár na tému „Hematológia a transfuziológia v dennej praxi“. „Podávanie transfúznych liekov ako aj samotná ich príprava je veľmi dôležitá z hľadiska bezpečnosti pre pacienta. Pri podávaní transfúznych liekov je dôležité z hľadiska efektívnej liečby zvážiť riziko podania,  riziko nepodania transfúzneho lieku a prínos pre pacienta. Pri preškoľovaní zamestnancov sme sa zamerali na najnovšie poznatky a odborné usmernenia v danej oblasti. Každá vzdelávacia aktivita bola obohatená plodnou diskusiou k danej problematike,“ vysvetlila PhDr. Halmová.

Realizáciou týchto aktivít však činnosť nemocnice v oblasti vzdelávania nekončí. Vedenie nemocnice si uvedomuje aj nesmiernu dôležitosť schopnosti správnej komunikácie personálu nemocnice s chorými, a preto sa aktuálne pripravuje na uskutočnenie vzdelávacej aktivity zameranej práve na problematiku správneho spôsobu komunikácie zdravotníckeho personálu s pacientmi, ktorá by mala vo veľkej miere prispieť ku celkovej spokojnosti návštevníkov a pacientov nemocnice. „Všeobecná nemocnica Komárno investovala do rozsiahleho moderného projektu zavedenia hygienicko-epidemiologického režimu, ktorý beží v nemocnici už niekoľko rokov. Jeho súčasťou je aj vybavenie oddelení kvalitnou dezinfekciou a účinným programom prevencie nozokomiálnych nákaz,“ uzavrela PhDr. Halmová.

Mgr. Marta Csergeová,
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.

Foto-1---PhDr