Mesto 2015. 11. 03.

Všeobecná nemocnica Komárno je najlepším zdravotníckym zariadením v zabezpečení kvality v oblasti prevencie nemocničných nákaz

Všeobecná nemocnica Komárno, ktorá je prevádzkovaná neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadená spoločnosťou AGEL SK, získala Výročnú cenu za rok 2014, ktorú udeľuje  Spoločnosť prevencie nozokomiálnych nákaz (SPNN) nemocniciam za zlepšenie kvality v oblasti prevencie nemocničných nákaz. Túto cenu každoročne môže získať len jedno zdravotnícke zariadenie na Slovensku.

 Nesmierne nás potešila informácia o získaní ocenenia, ktorú nám SPNN udelila. Na tomto prvenstve má zásluhu PhDr. Zlatica Halmová, MPH, námestníčka riaditeľa pre úsek ošetrovateľstva, ktorá sa všetkým požadovaným kritériám naplno venuje už niekoľko rokov a aktívne ich uvádza do praxe. Poďakovanie patrí aj Ing. Jane Krokošovej, vedúcej oddelenia klinickej mikrobiológie Nemocnice Zvolen, ktorá v rámci skupiny AGEL s nami spolupracuje, a všetkým zamestnancom, ktorí sa podľa stanovených postupov, pravidiel podieľajú a prispievajú k znižovaniu rizík vzniku a prenosu nozokomiálnych nákaz,“ povedal Mgr. Viktor Dudáš, riaditeľ nemocnice o projekte, ktorý v sebe spája profesionalitu kolektívu, kvalitu poskytovaných služieb a zodpovedný postoj k pacientom.

V priestoroch chirurgického oddelenia nemocnice slávnostne odovzdal Sklenenú plaketu prezident Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. riaditeľovi nemocnice Mgr. Viktorovi Dudášovi. „Spoločnosť prevencie nemocničných nákaz, ako odborná autorita, ktorej hlavným cieľom je zníženie reálneho výskytu nemocničných nákaz a zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti na Slovensku, udelila ako výraz ocenenia nástupnej náročnej cesty, dlhodobej efektívnej snahy o zlepšenie situácie a kvality v oblasti prevencie nemocničných nákaz Výročnú cenu SPNN za rok 2014 spoločnosti FORLIFE n.o., Všeobecnej nemocnici Komárno,“ uviedol pri odovzdávaní ceny Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., prezident Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz.

Získanie tohto významného ocenenia si vyžadovalo splnenie náročných kritérií, ako napríklad vytvorený a zavedený účinný Program prevencie vzniku a šírenia infekcií, investovanie do zlepšenia bezpečnosti pacientov a personálu. Nemocnica musí mať fungujúci systém sledovania a analýzy nozokomiálnych nákaz, preškolený personál v hygiene rúk a zamestnanca, ktorý sa venuje prevencii nemocničných nákaz,  používať moderné technológie a postupy, či ďalšie prínosy  v oblasti prevencie nemocničných nákaz a bezpečnosti pacientov. „Naša nemocnica sa venuje okrem vyššie uvedených kritérií vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov a už niekoľko rokov usporadúva konferencie s medzinárodnou účasťou so zameraním na bezpečnosť pacientov. Dôležitou úlohou v prevencii nozokomiálnych nákaz je zosúladiť vedomosti so správnymi návykmi, s pocitom zodpovednosti a záujmu,“ uviedla PhDr. Zlatica Halmová, MPH, námestníčka riaditeľa pre úsek ošetrovateľstva, ktorá sa nad rámec svojej práce aktívne venuje prevencii nemocničných nákaz, bezpečnosti pacientov a nežiaducim udalostiam.

Všeobecná nemocnica Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi spoločnosť AGEL SK, s viac ako 110-ročnou históriou je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 110 tisíc obyvateľov spádového územia okresu Komárno. „Výročnú cenu SPNN za rok 2011 získala Nemocnica Zvolen, ktorá patrí do skupiny AGEL. Zo štyroch zdravotníckych zariadení, ktoré na Slovensku patria pod skupinu, je komárňanská nemocnica druhá s takýmto výnimočným ocenením. Verím, že sa nám v budúcnosti podarí aj v ostatných našich nemocniciach splniť náročné kritéria a dostať sa medzi najkvalitnejšie nemocnice v oblasti prevencie nozokomiálnych nákaz,“ dodal predseda predstavenstva AGEL SK MUDr. Milan Leckéši s tým, že ďakuje všetkým zamestnancom nemocnice za dennodenné úsilie a pracovné nasadenie.

– Mgr. Marta Csergeová –
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.

Foto-1---zľava-Doc.-Dr.-Maďar-a-Mgr.-Dudáš Foto-3---Výročná-cena