Mesto 2014. 10. 23.

Všeobecná nemocnica Komárno pripravuje najvýznamnejšie podujatie na Slovensku

Už po tretíkrát  usporiada Všeobecná nemocnica Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi skupina AGEL, prestížnu Celoslovenskú konferenciu sestier s medzinárodnou účasťou. Po minuloročnom záujme sme  navýšili kapacitu miest konferenčnej sály. Tento rok môžeme privítať  cez 500 odborníkov z radov sestier a medicínsko- technických pracovníkov. Konferencia je venovaná problematike bezpečnosti pacienta v zdravotníckom zariadení, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 23. októbra v Mestskom kultúrnom stredisku, so začiatkom o 9.00 hodine. Vzdelávacie podujatie sa koná pod záštitou neziskovej organizácie FORLIFE, ktorého odborným garantom je PhDr. Zlatica Halmová, MPH.

Tohtoročná konferencia je rozdelená do štyroch blokov prednášok, ktoré sa budú zaoberať nežiaducimi udalosťami v zdravotníckom zariadení, právami pacientov, nozokomiálnymi nákazami a ďalšími rôznymi témami, ktoré súvisia výsostne s danou problematikou. Na tomto najvýznamnejšom podujatí na Slovensku  odovzdajú erudovaní odborníci svoje poznatky a účastníci si budú môcť vymeniť svoje odborné vedomosti získané praxou a nie malou mierou prispejú i svojimi skúsenosťami. „Každý   zdravotnícky pracovník je manažérom svojej profesie. Napriek tomu, že táto práca je veľmi krásna, je aj veľmi zodpovedná. Jednou z hlavných priorít kvalitnej a vysoko profesionálnej starostlivosti je bezpečnosť. Preto je dôležité vytvárať opatrenia, ktoré pomôžu chybám predchádzať a znižovať výskyt nežiaducich udalostí, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom poškodiť pacienta či zamestnanca a tým znížiť jeho kvalitu života. K najčastejším zisteným nežiaducim udalostiam sa zaraďujú nozokomiálne nákazy, dekubity, pády, medikačné chyby, nesprávne stanovená diagnóza a náhodné poranenia, ale patrí sem aj napríklad nekvalitná komunikácia,“ uviedla námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo, PhDr. Zlatica Halmová, MPH s tým, že prednášky sú venované tejto problematike, ktoré odprednášajú odborníci z Českej republiky, Rakúska a Maďarska.

Celoslovenská konferencia sestier je výnimočná svojim zameraním a spektrom účastníkov. Jedná sa o odbornú vzdelávaciu akciu, ktorej úlohou je oboznamovať sestry, medicínsko-technických pracovníkov, ale tiež lekárov či vedenie nemocníc so zavádzaním bezpečnostných cieľov do praxe pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, predstaviť nové možnosti preventívnych opatrení ako aj výmenu informácií a posilniť spoluprácu medzi zdravotníckymi zariadeniami. „Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek odbornému podujatiu pridelila sestrám, pôrodným asistentkám 7 kreditov a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov 8 kreditov. Medzi prednášajúcimi však máme aj sestry, ktoré vďaka aktívnemu prístupu získajú až  10 kreditov,“ dodala PhDr. Zlatica Halmová, MPH s tým, že „Ak dôjde na vašom oddelení k pochybeniu nepýtajte sa kto, ale prečo!“

Cieľom akcie je, aby všetci účastníci tvorili jeden tím, ktorého krédom je „bezpečnosť pacienta“. Všetky sestry a pôrodné asistentky sa musia prihlásiť cez portál www.sksapa.sk. Ostatní účastníci konferencie prostredníctvom elektronickej návratky, ktorú nájdete na stránke www.forlife.sk a to do 15.októbra 2014. Na tejto stránke nájdete aj ostatné informácie k tomuto podujatiu.