Mesto 2015. 03. 20.

Významné investície v oblasti životného prostredia

Že je životné prostredie pre Ministerstvo životného prostredia dôležité dokazuje, že na území mesta Komárno sa v tomto roku budú realizovať dva významné projekty na odstránenie environmentálnej záťaže prostredia v celkovej hodnote približne 5 miliónov eúr, ktoré sú poskytnuté jednak z európskych zdrojov a jednak z prostriedkov MŽP.
Na tlačovej besede dňa 20. marca 2015 sa okrem vedenia mesta zúčastnili aj RNDr. Zdena Matiová, vedúca projektu, a odborníci v oblasti životného prostredia Milan Vtáčnik, sanačný technik a RNDr. Pavol Tupý, predseda predstavenstva firmy Envigeo a.s., ktorá práce bude vykonávať.
Laszló Stubendek vyjadril potešenie z realizácie projektov. Ako povedal: Treba si uvedomiť, že Komárno leží nad jedným z najcennejších rezervoárov pitnej vody v Strednej Európe. To, že sa odstráni kontaminovaná pôda a prečistí znečistená spodná voda, je dôležitým krokom vpred.
Prvý projekt sa týka odstránenia environmentálnej záťaže v pevnosti, konkrétne 6 vytýčených oblastí, kde bolo zistené znečistenie spôsobené ropnými produktmi, polycyklickými aromatickými látkami a inými látkami, pričom najväčšia miera znečistenia je v oblasti „muničáku“, kde malo vojsko zriadenú práčovňu. Znečistená je nielen pôda, ale aj podzemné vody. Sanácia sa bude prevádzať tak, že sa odvezie pôda až do hĺbky 3 m (kontaminovaná pôda bude zneškodnená v Sládkovičove) a nahradí sa neznečistenou pôdou. Podzemné vody sa budú čistiť tak, že sa bude voda odčerpávať a špeciálnou procedúrou čistiť a následne vracať už vyčistená späť do pôdy. Odborníci uviedli, že zistené látky sú nebezpečné na prostredie, ale nie sú označené ako karcinogénne.
Práce budú zahájené v pondelok 23. marca, týždeň sa bude odstraňovať a odvážať kontaminovaná pôda v objeme cca 5000 m3. Potom bude zahájená sanácia spodných vôd, tá bude trvať 6 mesiacov a ukončená by mala byť do konca septembra 2015. V októbri sa bude spracovávať záverečná správa a k ukončeniu projektu je daný dátum 15.11.2015. Odvážanie pôdy sa bude robiť tak, aby sa premávka v meste ovplyvnila minimálne, vytýčená je trasa po Elektrárenskej ceste, a prevažne vo večerných alebo nočných hodinách. Súčasťou prác bude aj odstránenie pozostatkov zvalených budov v pevnosti a betónových rámp, čím sa upraví a skrášli celkový vzhľad a dojem v oblasti pevnosti.
Druhý projekt sa týka sanácie skládky „Madzagos“, ktorá sa nachádza vedľa príjazdovej cesty v smere z Hurbanova. Skládka dodnes slúži ako ilegálna skládka odpadu, vrtmi tu bola taktiež zistená prítomnosť nebezpečných látok. Sanovať sa bude plocha cca 20.000 m2 a približne 40.000 m3 odpadu. Počas sanácie bude odpad odťažený, roztriedený, potom sa bude preverovať škodlivosť a charakter odpadov a podľa toho sa bude likvidovať (odvážať na požadovaný typ skládky). Výsledkom bude, že celé územie skládky bude začlenené do prostredia. Ukončenie prác sa plánuje na stred novembra 2015.
V súčasnej dobe prebieha aj prieskum skládky na Harčási a v prípade zistenia nevhodných látok bude skládka zaradená do nasledujúcich environmentálnych projektov.
-dr-, krá-

Vyjadrite svoj názor