Kultúra 2017. 02. 20.

Gymnázium Hansa Selyeho na krajskom kole olympiády v španielskom jazyku

Pre Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne je veľmi dôležité podporovať a rozvíjať jazykové zručnosti u talentovaných žiakov. Každoročne sa naša škola zapája aj do olympiády v španielskom jazyku.

Dňa 13.februára 2017 sa študenti našej školy zúčastnili  krajského kola olympiády v španielskom jazyku, ktoré sa konalo v Nitre.

Olympiádu v španielskom jazyku (OŠJ) vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, odborne ju na regionálnej úrovni zabezpečujú krajské komisie OŠJ, organizačne ju na krajskej úrovni zabezpečujú okresné úrady v sídle kraja.

Poslaním olympiády je vyhľadávať talentovaných žiakov, podporovať ďalšie rozvíjanie ich talentu, viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie. Cieľom je zároveň vytvárať pre žiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie sa v zručnostiach a vedomostiach formou súťaženia a tvorivej práce.

Súťaž pozostáva z dvoch hlavných častí: z písomnej a z ústnej. Písomná časť sa zameriava na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením so zameraním sa na slovnú zásobu, ďalej sa zameriava na gramatiku a napísanie slohovej práce na danú tému. Ústna časť je situačný dialóg, kde sa hodnotí jazyková úroveň a schopnosť reagovať v danej situácii.

Do krajského kola postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste v školskom kole, do celoštátneho kola postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste v krajskom kole.

Krajskému kolu predchádza svedomitá príprava žiakov, ktorá niekedy trvá aj rok. Naši žiaci navštevujú krúžky španielskeho jazyka, na ktorých sa venujú rôznym jazykovým zručnostiam. Obtiažnosť súťaže je dosť veľká, takže bez prípravy na súťaž by bolo ťažké zvíťaziť. A usilovnosť, svedomitosť, odhodlanosť a vytrvalosť našich žiakov priniesla ovocie.

Krajského kola sa z našej školy zúčastnilo 6 žiakov v 4 kategóriách. Získali sme jedno prvé miesto a dve druhé miesta. Je to vynikajúci výsledok!

kategórii C (sexta, 4.ročník) sa na 1.mieste umiestnila Natália Nagy, žiačka sexty a na 2.mieste Krisztina Andruskó, žiačka 4.A triedy.

kategórii D (žiaci bilingválnych sekcií a hispanofónni žiaci) sa Lili Lakatos (4.A) umiestnila na 2.mieste.

Hoci v ostatných kategóriách sme sa neumiestnili na prvých troch miestach, naši žiaci boli úspešnými riešiteľmi, na ktorých sme právom hrdí. V kategórii A (1., 2.ročník) sa Rebeka Vlahy (2.B) umiestnila na 4.mieste, Kitti Zámbó (2.C) na 7.mieste. V kategórii B (kvinta, 3.ročník) sa Dávid Šiška (3.A) umiestnil na 6.mieste.

Natália postupuje na celoštátne kolo, ktoré sa bude konať koncom marca, a na ktorom bude reprezentovať nielen našu školu, ale aj náš kraj. Držíme jej veľmi palce a prajeme veľa šťastia!

Touto cestou by som sa chcela poďakovať našim študentom za ich snahu, usilovnosť a nesmiernu svedomitosť. Robí nám veľkú radosť, že štúdium španielčiny Vás baví a nadchýna. Sme na vás právom veľmi hrdí!

Alena Hevesi Petruf, učiteľka španielskeho jazyka