Kultúra 2016. 03. 24.

Úspechy Gymnázia Hansa Selyeho na celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku

Dávid Šiška tretí a Natália Nagy piata na Slovensku

V dňoch 8.-9. marca 2016 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku, kde naši dvaja žiaci reprezentovali nielen našu školu, ale aj Nitriansky kraj.

Obaja žiaci boli víťazmi krajského kola, a tak postúpili na celoštátne kolo. Z každého kraja na Slovensku a z každej kategórie postúpil jeden žiak. Súťažilo sa v štyroch kategóriách.

Dávid Šiška (II.A) reprezentoval našu školu v kategórii A (1.-2.ročník) a Natália Nagy (V.N) v kategórii B (kvinta – 3.ročník).

Olympiádu v španielskom jazyku vyhlasuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a po organizačnej stránke ju na celoštátnej úrovni zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Poslaním olympiády je vyhľadávať talentovaných žiakov, podporovať ďalšie rozvíjanie ich talentu, viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie. Cieľom je zároveň vytvárať pre žiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie sa v zručnostiach a vedomostiach formou súťaženia a tvorivej práce.

Organizátori sa v Bratislave postarali aj o kultúrno-gastronomický program pre žiakov a učiteľov, ktorý sa uskutočnil v predvečer súťaže a bol veľmi úspešný. Žiaci tu mali možnosť aspoň trošku sa spoznať, spoznať predsedu a členov komisie olympiády, zoznámiť sa so španielsky hovoriacimi lektormi a nadviazať rozhovor v španielčine. Bol to neformálny večer plný zábavy, pohody, španielskej hudby a dobrého jedla, keďže vyvrcholením večera bolo uvarenie paelly s Luisom, lektorom z Valencie zo Španielska. Žiaci sa nielen prizerali, ale aj pomáhali, a popritom sa dozvedeli množstvo podrobností nielen o jedle. Lektorka z Galície oblečená v tradičnom kroji nám najprv predstavila svoj kroj a potom prítomných žiakov naučila tradičný tanec La Muñeira – typický španielsky tanec Galície, sprevádzaný rytmom bubnov a gájd. Večer mal veľký úspech, ľady sa prelomili a už o niečo menej vystrašení žiaci boli pripravení na súťaž, ktorá sa konala na druhý deň.

Súťaž pozostáva z dvoch hlavných častí: z písomnej a z ústnej. Písomná časť sa zameriava na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením so zameraním sa na slovnú zásobu, ďalej sa zameriava na gramatiku a napísanie slohovej práce na danú tému. Ústna časť je situačný dialóg, kde sa hodnotí jazyková úroveň a schopnosť reagovať v danej situácii.

A tu sú výsledky: Dávid Šiška v kategórii A – 3.miesto, Natália Nagy v kategórii B – 5.miesto. Je to pre našu školu historicky najlepšie umiestnenie na olympiáde v španielskom jazyku.

Touto cestou sa chcem našim žiakom poďakovať za vynikajúcu reprezentáciu našej školy, nášho kraja a prajem im nech ich tieto výsledky naďalej motivujú, nech im nadšenie a láska k španielskemu jazyku naďalej pretrváva. Sme na Vás veľmi hrdí!

Alena Hevesi Petruf,
učiteľka španielskeho jazyka

Úspechy-OŠJ_3
Natália Nagy 5. miesto kat. B, Alena Hevesi Petruf, učiteľka španielskeho jazyka a Dávid Šiška 3. miesto kat. A

Úspechy OŠJ_1 Úspechy OŠJ_2 Úspechy OŠJ_4 Úspechy OŠJ_5 Úspechy OŠJ_6 Úspechy OŠJ_8