Kultúra 2015. 11. 04.

Komárňanská výprava za vedomosťami

Dnes zo všetkých strán počúvame: „Uč sa jazyky! Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“ … a tak stále dookola. Áno, mladým je hej, ale čo my, narodení pred niekoľkými desaťročiami v minulom storočí? Ale my sa tak ľahko nevzdáme! A tak vďaka schválenému projektu, financovanému Európskou úniou prostredníctvom programu Erasmus + pod názvom: Implementácia prvkov metódy CLIL do vyučovacieho procesu, sa niekoľko nadšencov zo ZŠ J. A. Komenského v Komárne vybralo na „skusy do sveta,“ niečomu sa priučiť a hlavne zistiť, čo je v nich.
Našlo sa 5 „odvážlivcov“, ktorí neváhali (10. októbra) nasadnúť v Bratislave do lietadla, aby o dve hodiny neskôr pristáli na letisku Luton v Londýne. „Výprava“, s cieľom naučiť sa čo-to o metóde CLIL a hlavne o jej využití na vyučovaní, sa mohla začať.
Pár viet na vysvetlenie. CLIL (Content Language Integrated Learning) je všeobecne uznávaná skratka súhrnne označujúca množstvo rozdielnych metodických postupov, ktorých spoločným prvkom je špecifické postavenie cudzieho jazyka vo výučbe iných predmetov a vzdelávacích obsahov. CLIL tak pokrýva všetky formy vzdelávania prostredníctvom jazyka, ktorý nie je pre väčšinu žiakov materinský. Cieľom vzdelávania touto metódou nie je samotný cudzí jazyk, ale jazyk je prostriedok, pomocou ktorého sa vzdelanie získava.
Celé to začalo ráno o deviatej v nenápadnej budove ADC College v Londýne, keď sme plní očakávania, možno niektorí aj patrične nervózni, čakali na našich anglických lektorov. Boli sme pripravení a odhodlaní pracovať na sebe, spoznávať nové veci a nových ľudí z rôznych krajín Európy. Naši anglickí lektori pre nás pripravili veľa zaujímavých činností. Úvodné pokyny striedali rôzne komunikačné aktivity, kde sme si osvojili odborné znalosti ako učiť svoj predmet s využitím cudzieho jazyka, učili sme sa ako vytvárať študijné a podporné materiály na hodiny, ako naplánovať hodinu s využitím prvkov metódy CLIL. Vzájomné debaty s kolegami z iných krajín o zadaných témach, ale aj o „bežných témach“ , boli výborným prostriedkom na rozvíjanie našich jazykových zručností. Od pondelka do piatka – celý týždeň – práca a len práca. Diskusie striedali rozličné aktivity v skupinách, hry a samozrejme sme dostávali z každej strany nové a nové informácie. Výnimkou bola streda, keď sme si poobede mohli oddýchnuť. Nestrácali sme čas a vybrali sme sa obzrieť si Londýn. Tak obrovské mesto za pár hodín? Nemysliteľné, napriek tomu sme videli zaujímavé či krásne miesta.
Posledný deň v škole – ešte trochu teórie a praxe, krátke pohostenie, rozdanie cenných certifikátov, pár slov na rozlúčku, pár fotiek na web a – koniec. A ďalej? Pre nás sa určite nič nekončí, ale celé to len teraz začína. Treba zúročiť nadobudnuté vedomosti a čím skôr ich začať uplatňovať v praxi na svojich hodinách. V rámci formálnych aj neformálnych stretnutí s ostatnými kolegami našej školy nezabudnúť odovzdávať získané vedomosti, skúsenosti ďalej. Výsledkom nášho projektu bude inovácia vo vyučovaní prírodovedných predmetov (matematika a fyzika) v sekundárnom vzdelávaní a všeobecnovzdelávacích predmetov (matematika, prírodoveda a výtvarná výchova) v primárnom vzdelávaní. My, učitelia, ktorí sme absolvovali mobilitu financovanú programom Erasmus+, včleníme do vyučovania prvky metódy CLIL, čím obohatíme obsahovú stránku predmetu o využitie cudzieho (anglického) jazyka.
A čo dodať na záver? Asi len toľko – nevzdali sme sa! V deň odletu domov sme stihli navštíviť Greenwich, kde sme okrem nastavenia správneho času na našich hodinkách ukryli poklad pre budúce výpravy. Takže o rok sme tam zas.

Mgr. A. Kamocsaiová
ZŠ – J.A. Komenského, Komárno