Mesto 2015. 09. 23.

Komárno navštívili špičkové osobnosti z rôznych zdravotníckych oblastí

Komárno včera, 22. septembra 2015, privítalo rekordný počet špičkových osobností z rôznych zdravotníckych oblastí, ktorí sa zišli na jednom z najvýznamnejších podujatí pre zdravotníkov Slovenska. Prestížnu IV. Celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou usporiadala Všeobecná nemocnica Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi skupina AGEL. Konferencia „Bezpečnosť pacienta – Bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov“, ktorá sa uskutočnila v komárňanskom Mestskom kultúrnom stredisku sa zúčastnilo viac ako 600 účastníkov, medzi ktorými boli významné autority zo Slovenka, Čiech a Rakúska.

Vzdelávacie podujatie sa konalo pod záštitou neziskovej organizácie FORLIFE a jeho odborným garantom bola PhDr. Zlatica Halmová, MPH. „Prvú konferenciu sme zorganizovali pred štyrmi rokmi a už po tak krátkom čase sa odborná úroveň zvýšila natoľko, že  je to vidieť na mnohopočetnej účasti odborníkov,“ povedala vo svojom úvodnom prejave námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo, PhDr. Zlatica Halmová, MPH. Veľké množstvo návštevníkov privítal riaditeľ Všeobecnej nemocnice Komárno Mgr. Viktor Dudáš a následne primátor mesta Komárno Ing. Lászlo Stubendek, expert Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre bezpečnosť pacientov  MUDr. Peter Bandura, PhD., prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová a príhovory uzavrela sestra Nitrianskeho samosprávneho kraja Mgr. Eva Schmidtová.

Program tvorilo 25 prednášok, ktoré sa zaoberali kvalitou ošetrovateľskej starostlivosti, nežiaducimi udalosťami v zdravotníckom zariadení, právami pacientov, nozokomiálnymi nákazami a ďalšími rôznymi témami, ktoré súviseli výsostne s danou problematikou. Bloky riadili významné osobnosti jednotlivých odborností. Medzi prednášajúcimi boli napríklad MUDr. Peter Bandura, PhD., ktorý sa aktívne venuje problematike bezpečnosti pacientov. Zastupuje MZ SR v pracovnej skupine pre bezpečnosť pacientov a kvalitu zdravotnej starostlivosti (PSQWG) pri Európskej komisii v Bruseli a v podskupine pre systémy hlásení a poučení pri nežiaducich udalostiach. Ďalšou účastníčkou konferencie bola MUDr. Erika Bӧhmová, ktorá pôsobí na odbore epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, ako vedúca oddelenia prevencie nozokomiálnych nákaz. Je členkou výboru Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Vo svojej prednáške s názvom „Nemocničné nákazy – aktuálne výzvy pre epidemiológiu“ zdôraznila význam prevencie nozokomiálnych nákaz, dôležitosť protiepidemických opatrení v zdravotníckych zariadeniach. Venovanie tejto problematiky je systémové zvyšovanie kvality v zdravotníctve, „Skutočnosť, že na konferencii vystúpili také osobnosti, opäť vypovedá o jej vysokej odbornosti a kvalite,“ uviedol riaditeľ Všeobecnej nemocnice Komárno, Mgr. Viktor Dudáš.

Celoslovenská konferencia sestier je výnimočná svojim zameraním a širokým spektrom účastníkov. S prednáškou na tému Poskytuje ošetrovateľstvo pacientom bezpečnú starostlivosť vystúpila doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD., z fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Ladislava Nové Zámky, ktorá motivovala, iniciovala diskusiu k aktuálnej téme poskytovania bezpečnej ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. „Je dôležité podporovať systematizáciu riešiacej témy konferencie, etablovať systémy riadenia kvality, tvorbu riadenej dokumentácie v spolupráci vzdelávacích inštitúcií, manažmentov zdravotníckych zariadení a ošetrovateľskej praxe,“ povedala vo svojej prednáške doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD.

Veľkú pozornosť vzbudila aj prednáška na tému „Trestnoprávne aspekty súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,“ ktorú odprednášal JUDr. Jozef Tóth, PhD. Ďalšou pozoruhodnou prednáškou bola “Riziko farmakoterapie u geriatrických pacientov – potencionálne nevhodné liečivá,“ kde uviedla PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. zo Všeobecnej nemocnice Komárno  „Farmakoterapia u geriatrických pacientov by mala byť individuálna, pričom na výsledný efekt farmakoterapie vplýva mnoho faktorov, ako sú farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti liekov, terapeutický index, nežiadúci účinok atď.“

Na tomto najvýznamnejšom podujatí Všeobecnej nemocnice Komárno ste sa mohli dozvedieť, že k najčastejším pochybeniam v zdravotníckych zariadeniach patria pády, dekubity, bezpečné podávanie liekov, neefektívna komunikácia lekár – sestra, sestra – pacient. Živá diskusia po každom bloku vyjadrovala záujem účastníkov o danú problematiku. „Úlohou tejto odbornej vzdelávacej akcie je oboznamovať sestry, medicínsko-technických pracovníkov, ale tiež lekárov či vedenie nemocníc so zavádzaním bezpečnostných cieľov do praxe pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, predstaviť nové možnosti preventívnych opatrení ako aj výmenu informácií a posilniť spoluprácu medzi zdravotníckymi zariadeniami,“ dodala PhDr. Zlatica Halmová, MPH.

-Mgr. Marta Csergeová-
tlačová hovorkyňa AGEL SK


Foto-1---PhDr Foto-2---Mgr.-Viktor-Dudáš-predniesol-príhovor