Región 2018. 02. 28.

Konferencia pre súdržnosť Podunajska

V záujme dosiahnutia väčšej súdržnosti ľudí a organizácií Podunajska sa v dňoch 22.-23. februára 2018 stretli zástupcovia organizácií pôsobiacich v Podunajsku od Šamorína po Štúrovo – odborníci v rôznych oblastiach regionálneho rozvoja.

Podunajské regionálne subjekty sa navzájom takmer nepoznajú, preto Regionálna rozvojová agentúra Komárno zorganizovala podujatie s finančnou podporou dotačného systému Úradu vlády SR na podporu rozvoja regiónov. Podujatie otvoril Árpád Horváth, predseda RRA Komárno.

Cieľom bolo aktívne zapojiť účastníkov do aktivít spojených s budovaním DANUBE/NATURPARKU na území Podunajska.

Naturpark je spolupráca miestnych komunít s jedinečnými prírodnými, krajinnými historicko-kultúrnymi hodnotami, ktorej cieľom je zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva, ich prezentácia a využitie v záujme vidieckeho rozvoja. NATUPARK JE ZALOŽENÝ NA PRINCÍPE INTEGROVANEJ OCHRANY. KRAJINU A PRÍRODU NECHRÁNIME PRED ĽUDMI ŽIJÚCIMI V ÚZEMÍ, ALE SPOLOČNE S NIMI! Činnosti naturparkov je možné rozdeliť v rámci „4 piliérového modulu” nasledovne: ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva; environmentálna výchova, formovanie verejnej mienky; rozvoj vidieka a turizmus a rekreácia.

Pozvaní boli zástupcovia organizácií pôsobiacich v týchto štyroch oblastiach. Pri organizovaní RRA Komárno spolupracovala s Miestnou akčnou skupinou ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu PODUNAJSKO. V odbornej časti programu boli prezentované príklady dobrej praxe z maďarskej strany Dunaja – NATURPARKY GERECSE a SZIGETKOZ, bola predstavená činnosť aktívnych subjektov, ako aj ich aktuálne realizované projekty v území Podunajska. Výstupom boli konkrétne návrhy spolupráce s cieľom posilňovania spolupráce v rámci miestnych komunít. Aktivity, ktoré nevyžadujú žiadne dodatočné finančné investície, len koordináciu činností jednotlivých subjektov. Napríklad: ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva (aktívnejšia spolupráca vzdelávacích inštitúcií s environmentálnymi centrami vo Veľkom Léli a Zemianskej Olči, múzeami v území Komárno (pevnosť), Iža (rímsky tábor Kelemantia); environmentálna výchova, formovanie verejnej mienky (užšia spolupráca samospráv a ochranárskych organizácií, budovane cirkulárnej ekonomiky – každý by rád žil bez odpadkov, len málokto vie ako nato…), rozvoj vidieka (sieťovanie – nové dodávateľsko-odberateľské vzťahy medzi miestnymi výrobcami, spoločný marketing, vytvorenie sezónnych balíčkov miestnych produktov a ich distribúcia najväčším zamestnávateľom, ktorí ich poskytnú svojim zamestnancom napr. ako vianočný balíček; znovuzavedenie tradícií územia – napr. obecné zabíjačky, pestovanie zeleniny, aktívna účasť pri zdolaní minuloročného rekordu vo výsadbe stromov na Žitnom ostrove, a pod.) a turizmus a rekreácia (spolupráca držiteľov značky kvality PODUNAJSKO s TIK, hotelov a reštaurácií v turistických centrách – ako napr. kúpaliská Dunajská Streda, Veľký Meder, Komárno, Patince, Štúrovo, v budúcnosti aj Nesvady, vytváranie spoločných turistických balíkov…)

Významnou súčasťou podujatia bolo predstavenie produktov miestnych výrobcov spojenej s certifikovaním nových výrobcov regionálnou značkou kvality PODUNAJSKO. 

Na zavedenie regionálnej značky je potrebné investovať veľké množstvo energie: Je nevyhnutné, aby boli do procesu zapojení miestni ľudia, ktorí značku zoberú za svoju. Lokálpatriotizmus týchto ľudí je nevyhnutným predpokladom úspechu regiónu v konkurencii s ostatnými domácimi aj zahraničnými regiónmi. Energia vložená do budovania značky sa nevráti tomu, kto ju vynaložil, ale sa odrazí na kvalite života ľudí v dlhodobom horizonte. Preto sa na začiatku spojili neziskovky pôsobiace v Podunajsku a začali proces budovania značky kvality PODUNAJSKO oslovovaním miestnych podnikateľov ochotných venovať svoj čas a energiu.  Prvý-krát bola značka kvality PODUNAJSKO udelená 10 miestnym výrobcom v lete 2017 na podujatí v Búči, 22. februára 2018 sa počet držiteľov regionálnej značky kvality rozrástol na 20. Certifikovaní boli ďalší miestni producenti:

produkty z papriky Eduardo´s Chilli Farm z Komárna, na víno AMICIUS, BORVIN, Dolník Pince z Bátorových Kosihy, Szegi Tibor z Moče, tekvicové jadierka Nicolas Kajtár z Marcelovej,  pekárske výrobky Pekáreň F&K z Komárna,  med, medové výrobky a včelí peľ Alexander Pajor z Komárna, Marek Pastorek z Hurbanova a ovocné destiláty Fruit Distillery Coop z Marcelovej.

Účastníci mali možnosť na jednom mieste ochutnať rôzne produkty držiteľov regionálnej značky PODUNAJSKO. Všetky boli výborné a naše. Pracujeme na tom, aby boli v budúcnosti ľahko dostupné pre obyvateľov a návštevníkov nášho PODUNAJSKA!