Mesto 2012. 10. 22.

Medzinárodný titul Zelená škola získala ZŠ na Pohraničnej ulici

Titulom a vlajkou medzinárodného vzdelávacieho programu Zelená škola sa môže od októbra pýšiť ďalších 34 škôl, medzi nimi aj Základná škola na Pohraničnej ulici v Komárne. Spolu ich je na Slovensku 91. Certifikát oceňuje aktivity študentov i učiteľov v ochrane životného prostredia.

Slávnostná certifikácia ocenených škôl sa uskutočnila na Technickej univerzite vo Zvolene pod záštitou ministra životného prostredia SR Ing. Petra Žigu, PhD
Titul Zelená škola získavajú školy, ktoré v posledných 2 rokoch realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Ich cieľom bolo znížiť vplyv školy na životné prostredie a ponúknuť zaujímavejšie a praktické formy výučby.

Certifikačný program Zelená škola (Eco-Schools) je najväčší environmentálny vzdelávací program pre deti a mládež na svete. V roku 2003 získal uznanie Environmentálneho programu OSN (UNEP) ako model vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj.

Záštitu nad programom má Ministerstvo životného prostredia SR.

Medzinárodná metodológia 7 krokov je na školách úspešne aplikovaná od roku 1994. V súčasnosti sa uplatňuje na viac ako 40 tisíc školách v 53 krajinách sveta.

Žijeme v dobe, keď dochádza k zásadnej premene spoločnosti, a teda aj školstva. Čoraz viac rodičov podporuje nekonzumný spôsob života svojich detí, ich kreativitu a diverzitu názorov práve výberom školy.

Zelená škola dáva najavo, že jej záleží na životnom prostredí na miestnej i globálnej úrovni.

Pre žiakov, rodičov a širokú verejnosť toto ocenenie znamená, že škola pristupuje k ochrane životného prostredia a prírody cieľavedome.

Je to škola otvorená, spolupracujúca s rodičmi, mimovládnymi aj štátnymi organizáciami. Škola má tímového ducha, pretože získať certifikát je možné len vtedy, keď všetci prispievajú k spoločne dohodnutým cieľom.

Zelená škola znamená nové príležitosti pre žiakov a študentov

  • príležitosť zapojiť sa do procesov a realizácie zmien na škole – nie sú len pasívnymi prijímateľmi informácií – práve naopak, to ako bude vyzerať ich škola, majú vo vlastných rukách
  • viac zážitkového a praktického vzdelávania počas vyučovania – precítenie a pochopenie javov, súvislostí na základe osobnej skúseností (vnímať – pochopiť – konať)
  • viac praktických skúseností s obhajobou vlastných názorov, presadzovaním správnych vecí, komunikáciou s médiami, lokálnymi autoritami atď.
  • viac času stráveného v prírode

koordinátori projektu

Vyjadrite svoj názor