Mesto 2019. 09. 04.

Mestské inštitúcie získali dotácie z eurofondu

Mestské kultúrne stredisko a Zariadenie pre seniorov na Špitálskej ulici uspeli so svojimi žiadosťami o finančný príspevok na podporu zlepšenia energetickej účinnosti svojich budov.

Mestské kultúrne stredisko vo svojej žiadosti predloženej na Enviromentálny fond požiadalo o obnovu strešnej konštrukcie budovy a bleskozvodu.

„Dotácia bola udelená vo výške 105 000 eur. Vďaka verejnému obstarávaniu výdavky klesli, teda celkové oprávnené výdavky projektu vyšli lacnejšie, a to vo výške 96 575 eur. Zvyšných 5 % zaplatí samospráva v rámci povinného spolufinancovania projektu“ – uviedol Róbert Lakatos, ktorý bol začiatkom júna vymenovaný na post riaditeľa kultúrneho strediska.

Renovačné práce začnú v septembri. Budova kultúrneho strediska by mala byť energeticky efektívnejšia v priebehu niekoľkých mesiacov. Podľa podmienok výberového konania investičné realizácie prác musia byť dokončené najneskôr do konca novembra.

Zariadenie pre seniorov na Špitálskej ulici taktiež predložilo žiadosť, ktorá bola úspešná. Vďaka tomu sa uskutoční výmena výplní otvorov, nakoľko existujúce výplne sú značne opotrebované a sčasti nefunkčné. Okná a dvere nevyhovujú súčasným tepelno-technickej normám pre stavebné konštrukcie a budovy.

Na tento projekt bol schválený grant vo výške 160 000 eur, z čoho 5 % z projektových nákladov bude hradiť mesto. Podľa riaditeľky zariadenia Hedvigy Polgárovej schválená čiastka dotácie pokryje výmenu výplní otvorov dverí a okien len v jednej budove. V súčasnosti sa skúma stav verejného obstarávania a po jeho ukončení môže sa aj tu začať s obnovou.

Mestský úrad v Komárne sa aktívne podieľal na príprave žiadostí oboch svojich inštitúcií.