Kultúra 2015. 12. 15.

Netradičný Eko projekt školákov

Základná škola na Pohraničnej ulici v Komárne sa hrdo pýši titulom Zelenej školy. Všetky svoje aktivity smeruje k napĺňaniu cieľov environmentálnej výchovy. Vypracovala aj množstvo projektov, ktoré majú tiež  nádych ekologickej výchovy. Jedným z nich je aj projekt Príroda v rukách detí, na ktorý získala grant od Mesta  Komárno vo výške 840 eur.

Cieľom  projektu je vytvoriť podmienky na realizáciu praktických ukážok, pokusov a experimentov na lepšie osvojenie si poznatkov a vedomostí z predmetov Školského vzdelávacieho programu oblasť Človek a príroda. V rámci realizácie projektu sa zakúpilo laboratórne zariadenie na meranie kvality vody, pracovné náradia, sadenice, zemina, kvetináče a smetné kontajnery na triedenie odpadu. Počas jeho realizácie sa realizovali tri hlavné oblasti: Voda, Odpad a jeho triedenie a Prírodné prostredie školy, s množstvom čiastočných úloh. Celý projekt bol naplánovaný do konca decembra 2015. V prvej oblasti „Voda“ sa uskutočniliexperimenty a pokusy na zistenie kvality vody mestskej, riečnej a studňovej. Žiaci zaznamenali zistené údaje do grafov a tabuliek, zhotovili prezentácie, postery a fotodokumentáciu. Svoje zistenia žiaci prezentovali mladším spolužiakom a rodičom. Pripravuje sa aj vystúpenie pred poslancami mestského zastupiteľstva na Projektovom dni školy. V druhej oblasti „Odpad náš každodenný“ sa žiaci vybrali do mesta Komárno a  zisťovalimiesta s čiernymi skládkami. Zhotovili niekoľko fotografií a miesta výskytu nahlásili na mestský úrad. Aktivita „Triedim, triediš, triedime“ sa začala zisťovaním údajov z internetu o triedení odpadu, recyklácii, ako aj vytvorenie návrhu triedenia odpadu. Nechýbal tradičný jesenný zber papiera, v ktorom školáci vyzbierali vyše 15 tisíc kilogramov. Zrealizovali množstvo tvorivých dielní, kde využili prácu s odpadovými materiálmi. Výtvory vystavili na výstavke. Nechýbala ani beseda s pracovníkmi mestského úradu na tému Stromy a zeleň v našom meste. Aktivita „Prírodné prostredie“ pozostávala zmerania hluku, znečistenia ovzdušia, zisťovania množstva kyslých dažďov na viacerých stanovištiach: v okolí školy, v blízkosti veľkej križovatky a v záhradkárskej oblasti. V areáli školy pre vytvorenie zdravšieho prostredia vysadili niekoľko drevín a kvetín do kvetináčov. V rámci prioritnej témy Zelenej školy „Zeleň a ochrana prírody“ sa členovia environklubu Zelená planéta rozhodli adoptovať si parčík neďaleko školy. Vďaka grantu Strom života získala škola finančnú dotáciu 500,- eur na zakúpenie kvetináčov, kvetín, farieb na natieranie  lavičiek. Z projektu sa zakúpilo i potrebné pracovné náradie.
Firma T.K. car s.r.o. sponzorsky vyčistila kamenný podstavec. Žiaci pomocou učiteľov vyčistili tento priestor, osekali suché konáre, pohrabali lístie, vysadili s kvetinami niekoľko drevených kvetináčov. Pripravili aj lavičku na príjemné strávenie voľných chvíľ detí i dospelých. Pokračovanie realizácie projektu bude nasledovať v jarných mesiacoch, kedy chystajú Stromáci ďalšie prekvapenie.

Škola sa právom pýši titulom Zelenej školy, veď vychováva svojich žiakov k úcte k prírode a všetky svoje aktivity smeruje aj k napĺňaniu stanovených cieľov.

Text: M. Hamranová,     
Foto. J. Aradská

zelsk1 zelsk2 zelsk3 zelsk4 zelsk5 zelsk6 zelsk7 zelsk9

zelena škola