Mesto 2019. 10. 02.

POZOR! Zmena organizácie dopravy na Ulici mieru

Dňom 01.10.2019 dochádza k zmene dopravného značenia v Komárne, nakoľko cestný správny orgán určil použitie trvalého dopravného značenia na miestnej komunikácii – časti Ulice mieru.

Týmto nastane zjednosmernenie časti Ulice mieru v úseku pri bývalom Letnom kine. Vjazd bude povolený len zo smeru od ul. E.B.Lukáča. Dôvodom zjednosmernenia časti Ul. mieru je zvýšenie bezpečnosti osôb navštevujúcich priľahlý mestský parčík, pričom sa zároveň vytvárajú nové možnosti na parkovanie vozidiel na Ul. mieru.

(Mesto Komárno Facebook stránka)