Mix 2016. 06. 29.

Program Zdravý predškolák potvrdzuje myšlienku podstaty zdravia

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), na Slovensku  dochádza ročne až k 2000 prípadom takých úmrtí, ktorým sa dalo zabrániť. Dôvodom je zanedbaná prevencia i starostlivosť  o zdravie.

Deň 21. máj 2016 predstavuje Slovenský deň obezity. WHO túto akciu, ktorá sa koná v rámci celoeurópskej kampane, podporila. Pod záštitu tejto organizácie patrí aj projekt spoločnosti Human Health Institute – Zdravý predškolák. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie ľudí o obezite a o rizikách spojených s nadmernou hmotnosťou. Dôraz kladie na zdravý životný štýl, ktorý zahŕňa nielen správne stravovanie, ale aj dostatok aktívneho pohybu.

Riešenie zložitých problémov ako napríklad obezity, multimorbidity alebo neurodegeneratívnych ochorení predstavuje obrovskú výzvu. Obezita sa stáva čím ďalej tým viac závažnejším zdravotným problémom. Vzniká najmä nedodržaním rovnováhy medzi príjmom a výdajom energie a je tvorcom rôznych rizík ako je cukrovka, vysoký krvný tlak či nádorové ochorenia. Ľuda s nadmernou hmotnosťou majú okrem zdravotných ťažkostí aj psychické, napríklad depresie či nízke sebavedomie, čo môže viesť k ťažkostiam pri uplatnení v zamestnaní. Podľa svetových štatistík trpí nadváhou a obezitou viac ako polovica svetovej populácie a nadmerná telesná hmotnosť je druhou najčastejšou príčinou predčasného úmrtia obyvateľstva. Na Slovensku trpí týmto problémom viac ako 1,5 miliónov ľudí.

Obezita u detí môže viesť k závažným celoživotným ťažkostiam. V Európe má nadváhu každé tretie dieťa a jeden z dvoch dospelých. WHO definuje tento problém ako nadmerné ukladanie telesného tuku. Podľa štatistických údajov patrí nadváha a obezita na 5. miesto  rizikových faktorov predčasného úmrtia.

Boj proti obezite predstavuje závažný a náročne riešiteľný problém, avšak nie nemožný. Je dôležité zamerať sa predovšetkým na deti a mládež, pretože nadváha im môže veľmi uškodiť. Jedným u najúčinnejších metód je prevencia. Rozumieme pod ňou poskytnutie dostatočného množstva informácií k danej problematike i dodržanie správnej životosprávy. Správna výživa a dostatočný pohyb sú hlavnými jednotkami zdravého vývoja človeka. Práve touto ideou sa organizácia HHI riadi a usiluje sa ju presadiť medzi deťmi aj ich rodinami.

Program Zdravý predškolák potvrdzuje myšlienku podstaty zdravia a snaží sa dokázať, že výchova k zdraviu by mala začať už v detskom veku. Projekt spoločnosti Human Health Institute (HHI) zastrešuje oblasti výchovy a vzdelávania, zdravotníctva, sociálno-ekonomických faktorov prostredia, podpory zdravia obyvateľstva a enviromentálneho cítenia.

Hlavným cieľom programu Zdravý predškolák pre deti a ich rodiny je okrem iniciovania zdravej výživy a dobrých návykov aj dosiahnutie trvalého zlepšenia zdravotného stavu a návykov detí a ich rodiny.

Cieľovou skupinou sú deti v predškolskom veku (3-5 rokov) a ich rodina. Práve toto obdobie má veľký vplyv aj na ďalšie obdobie človeka, pretože dieťa je v poznávacom procese a emocionálnom vývine  najviac aktívne. Všetci rodičia chcú, aby ich deti boli zdravé, a preto je potrebné začať správnou výživou už v rodine.  Keďže rodičia sú vzorom pre svoje deti, je nevyhnutné ukázať im správny príklad, ako dodržiavať pravidlá zdravého stravovania. Získané poznatky si dieťa zautomatizuje a nebude mať problém ich vo svojom živote naďalej prirodzene využívať. Projekt HHI je pod záštitou kancelárie WHO na Slovensku.