Región 2014. 02. 27.

Sociálna poisťovňa, exekútori a klienti

Sociálna poisťovňa vedie verejný elektronický zoznam dlžníkov na svojej webovej stránke. V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby, ktoré dlhujú Sociálnej poisťovni (SP) od 3,32 eura. Zoznam sa aktualizuje štyrikrát mesačne.

Dlh voči SP vzniká neplatením poistného, platením poistného v nižšej sume, platením poistného s omeškaním, alebo neuvedením správneho variabilného, špecifického a konštantného symbolu.

Dlžník sa o svojom nesplnenom záväzku voči poisťovni dozvie z doručeného rozhodnutia o predpísaní dlžnej sumy poistného, penále a o uložení pokuty, prípadne osobnou návštevou príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

Je v záujme klienta, informovať sa o svojom dlhu, keďže s každým dňom omeškania s platením poistného narastá aj sankcia.

Dlžné poistné SP predpisuje rozhodnutím, v ktorom vyzve na zaplatenie dlžného poistného v konkrétnej lehote a poučí aj o možnosti odvolania sa.

Klient má možnosť v čase, kým ešte nie je jeho pohľadávka postúpená na vymáhanie, požiadať pobočku SP o splátkový kalendár. Musí však pritom splniť podmienku, že platí aktuálne poistné a zároveň platí, že splátkový kalendár nemôže byť rozvrhnutý na viac ako 18 mesiacov.

Ak odvádzateľ nezaplatí dlžnú sumu v danej lehote, ani sa proti rozhodnutiu neodvolá, a ani nepožiada o splátkový kalendár, jeho pohľadávka sa postupuje exekútorovi, resp. do mandátnej správy. Ďalší postup voči dlžníkovi je už potom v rukách exekútora, resp. mandatára, nerieši ho Sociálna poisťovňa. Povinnosť uhradiť dlžné poistné nie je možné odpustiť.

(zdroj: tasr, ilustračné foto)