Mix 2020. 01. 14.

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 13.1.2020 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky.

Na základe vydaného nariadenia žiadame vykonať súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej forme.

Na základe uvedeného Vás žiadame promptne, najneskôr do 22.1.2020 o nahlásenie uvedených informácií (druh, počet a miesto chovu) na adresu:
Mesto Komárno, Odbor rozvoja a správy majetku, Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno
alebo na email:  ozp@komarno.sk
alebo telefonicky na tel.č. 035 2851 354 

Opatrenia a oddôvodnenie

Nahlásenie chovu hydiny