Kultúra 2016. 12. 06.

20 rokov s Rozmarínkou spolu všetci rastieme!

Bolo to v septembri pred dvadsiatimi rokmi, keď som prvýkrát otvorila svoje brány a privítala svojich prvých žiakov. Odvtedy ich nimi prešli stovky a vítala som ich spolu s desiatkami učiteľov. Nebolo to jednoduché, veď mojou prioritou je výchova a vzdelávanie žiakov  – a to je veľká zodpovednosť. Pýšiť sa iba okrasným menom ,,Rozmarínka“ som sa preto nemohla len tak… Potrebovala som dýchať, zostať  voňavou, a pritom sa neustále rozvíjať. Prenášať citlivé vnímanie na mojich žiakov a zároveň ostať citlivou k sebe samej. Nemohla som sa volať Rozmarínkou len z roztopašnosti.                    

Patrím ešte k mladšej generácii škôl. Pamätám si prvé pády, nesmelé slová, prvých kamarátov, prvé lásky a prvé úspechy… Aj s odstupom času si veľmi zreteľne spomínam na prvé piliere mojej existencie. Moja výstavba bola naplánovaná už v roku 1983 a položené základy od roku 1989 čakali na svoje dobudovanie, ktoré sa zrealizovalo  po havárii v ZŠ na Pohraničnej ulici. V tomto slede udalostí som začala v roku 1996 písať svoju históriu. Dnes ako dvadsaťročná slečna, ktorá je už dva roky dospelá, mám svoje názory, záväzky, no niekedy sa mi darí aj snívať. Prečo nie? Veď už nesnívam ako nejaká pubertiačka, nelietam v oblakoch, ale stojím pevne nohami na zemi  a odhodlane si, odolávajúc všetkým prekážkam,  plním svoje sny.

Každé jubileum je vďačnou príležitosťou nielen na spomienky a stretnutia, ale tiež na bilanciu dosiahnutých výsledkov, na vyjadrenie hrdosti na svoju školu. Keby mohla Rozmarínka hovoriť tak, ako v predchádzajúcich odsekoch, určite by okrem snov do budúcnosti bilancovala. Hoci je mladá, nechýba jej zdravé sebavedomie, sviežosť pestovanej dámy či chuť do práce, ktorá ju robí stále dievčenskou, a pritom už takou kultivovanou. Dňa 30. novembra 2016 sa oslavy 20. výročia založenia Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne konali v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne a spomínalo sa. Boli to chvíle hrdosti, vďaky a sentimentality.

Dnešné úspechy Rozmarínky svedčia o tom, že jej založenie bolo vykročením správnym smerom. Prispelo k nim aj dobudovanie telocvične v roku 2003, školskej jedálne a odborných učební v roku 2004 či multifunkčného ihriska v roku 2006, ale tiež viaceré rekonštrukčné práce v nasledujúcich rokoch: v roku  2009 nové okná v telocvični, v roku 2014 nové okná a dvere na dvoch podlažiach hlavnej budovy, v roku 2015 bezbariérová rampa a sociálne zariadenie a v tomto roku výmena podláh a rekonštrukcia sociálnych zariadení. K tomu, že naša škola je dnes najmodernejšou  základnou školou v regióne, prispelo tiež to, že od tabule s kriedou a písacích strojov sme sa prepracovali k plnému vybaveniu IKT technikou, celoplošnému wifi pripojeniu, bezprašným tabuliam a od roku 2015 aj k novým odborným učebniam,  ako centrum informatiky, biochemické centrum, učebňa fyziky a techniky. Prispela k tomu aktivita  vedenia školy v projektoch, sponzori, rodičia, ale tiež podpora zriaďovateľa školy mesta Komárna.

Šaty robia človeka…Avšak ani najlepšie materiálno-technické podmienky nemôžu nahradiť osobný vklad pedagógov, bývalých aj súčasných. Oni sú tí, ktorí dávajú škole  zmysel. Obliekajú ju do sviatočných i bežných šiat, tvarujú žiakov pri prvých pokusoch napísať písmenko, slovo, vetu… vypočítať prvý príklad. Hovoria, ale i počúvajú. Poúčajú, ale sa aj učia…Vštepujú im poznatky z vied, no zároveň nechávajú priestor na vlastné bádanie.

A aká som dnes? Taká istá, len dozrievam, mením sa navonok a  chránim si svoje vnútro. Som odhodlaná odolávať prípadným prekážkam a prijímať výzvy, ktoré ma len posilnia. Moja mladosť je ako cesta, ktorá má viacej vedľajších uličiek. Možno nie všetky sú správne, ale mám skutočných priateľov, ktorí ma vezmú za ruku a vždy ma privedú späť, aby som kráčala tým správnym smerom.

V čase, kedy sa znižuje počet narodených detí a každá škola musí o svojich žiakov bojovať svojim prístupom, vzdelávacím plánom, úspechmi a ich propagáciou, sme hrdí na to, že sa Rozmarínka vypracovala na kvalitnú základnú školu, ktorá okrem základného vzdelania, poskytovaného nadšenými kvalifikovanými pedagógmi a účinnými inovatívnymi metódami, ponúka oveľa viac: organizovanie školských aj mimoškolských vzdelávacích projektov a aktivít, aktívne zapájanie sa do projektov iných organizácií  a vynikajúce výsledky v okresných, krajských a dnes už aj v celoštátnych kolách postupových súťaží a predmetových olympiád. V tomto roku sme sa svojou účasťou a skvelými výsledkami v predmetových olympiádach prebojovali na 1. miesto v hodnotení škôl v okrese. Naše úspechy zahŕňajú oblasť športu, najmä florbal, oblasť všeobecnovzdelávacích predmetov, predovšetkým  prírodovedné predmety, oblasť rozvoja talentu, prioritne recitácia a výtvarné umenie Za dobrým menom toho posledného stojí mimoriadne aktívny Výtvarný krúžok pri našej základnej škole, ktorý rovnako oslavuje… 10. výročie svojho vzniku.

Takéto výsledky by však nebolo možné dosiahnuť bez zodpovednej práce pedagógov, nepedagogických zamestnancov, nadšených rodičov a samozrejme aktívnych žiakov Rozmarínky. Bez Vašej pomoci a podpory by sme sa nezaobišli.

Do ďalších rokov si želám veľa síl, naklonených rodičov, ktorí si uvedomujú, že úspešný život ich detí nezávisí len od dobrých známok, ale predovšetkým od dobrých vedomostí a zručností, veľa spokojných, nadšených pedagógov a zamestnancov, priazeň zriaďovateľa a ostatných partnerov školy, ale hlavne veľa zvedavých, bystrých a učenlivých žiakov.

My veríme, milá Rozmarínka, že naša súčasná snaha robiť nezabudnuteľné malé veci, bude v nasledujúcich desiatkach rokov tým povestným mávnutím motýlích krídel, ktoré prispeje k aktívnemu, úspešnému a šťastnému životu Tvojich absolventov.

S pozdravom
Tvoje menšie i väčšie Rozmarínčatá

55 48 43 42 37 26 7 6 5 4 03 2 02