Región 2014. 05. 22.

Letné študentské brigády vo svetle daňových predpisov

Plánuješ pracovať počas letných prázdnin doma či v zahraničí? Možností je veľa, ale nikomu nebude vadiť, ak sa trochu vyzná aj v daňových zákonoch, aby na konci neostal prekvapený. Ponúkame krátky prehľad dane z príjmov pre študentov:

Ak študent počas roka na brigádach zarobí viac ako 1 900 eur, je povinný podať na budúci rok daňové priznanie. Hranica zárobku sa oproti minulému roku zdvihla o približne 30 eur.

Ak študent v lete, resp. počas roka 2014 zarobí viac ako 1901,67 eur, má povinnosť podať daňové priznanie z týchto príjmov na Slovensku. Pri príjmoch zo zamestnania alebo z podnikania, resp. z inej samostatnej zárobkovej činnosti si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 3803,33 eura. Tú si odpočíta v plnej výške od základu dane z dosiahnutých príjmov (ak tento základ dane za rok 2014 nepresiahne sumu 19 809 eur).

V prípade, ak študent v roku 2014 dosiahne príjmy len na Slovensku, ktoré neprekročia 3803,33 eur, daň, ktorú mu zamestnávateľ z jeho príjmov mesačne zrážal, sa mu vráti.

V prípade, ak študent pracuje v zahraničí, daň na Slovensku zvyčajne už neplatí (príklady tu). Tieto príjmy vo všeobecnosti podliehajú zdaneniu v zahraničí. Študent ich na Slovensku vo svojom daňovom priznaní vyjme zo zdanenia (na zamedzenie dvojitého zdanenia uplatní metódu vyňatia, tzn., že tento príjem nezdaní druhýkrát).

Ak študent pracuje v štáte, s ktorým má Slovensko uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, resp. aj v štáte, s ktorým takúto zmluvu uzatvorenú nemá, a vnútroštátna legislatíva tohto štátu umožňuje vysoké daňové úľavy pri zdaňovaní takéhoto príjmu (vysoká suma nezdaniteľnej časti alebo vysoký strop príjmov, ktoré sa nezdaňujú atď. – napr. Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia), daňovník tieto príjmy nezdaní ani na Slovensku, nakoľko uplatní metódu vyňatia príjmov. Aktuálny zoznám krajín, s ktorými má Slovensko uzavreté dohody nájdete tu.

Vo veci prípadného vrátenia dane, resp. preplatku na dani v zahraničí je potrebné, aby sa študent obrátil na finančný úrad v štáte, v ktorom pracoval. Slovensko nevracia daň z príjmov, ktorá bola odvedená do štátneho rozpočtu iného štátu.

(zdroj: Finančné riaditeľstvo SR, ilustračné foto)

Vyjadrite svoj názor