Kultúra 2018. 02. 07.

Olympiáda a iné projekty v anglickom jazyku na Gymnáziu Hansa Selyeho

Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne už tradične podporuje a pomáha rozvíjať jazykové zručnosti talentovaných žiakov. Každoročne sa naša škola zapája do olympiády v anglickom jazyku. Vyhlasovateľom tejto súťaže jednotlivcov je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Odborne súťaž garantuje Slovenská komisia Olympiády v anglickom jazyku v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov angličtiny, Britskou radou a s Veľvyslanectvom USA v Bratislave. Ide o postupovú súťaž, na ktorej víťaz školského kola z každej kategórie postupuje na okresné kolo, na ktorom znovu len víťaz z každej kategórie postupuje na krajské kolo a odtiaľ víťaz z každej kategórie postupuje na celoštátne kolo.

Koncom novembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, do ktorého sa zapojili mnohí žiaci. O víťazovi rozhodol nielen test, ale aj jeho ústny prejav, ktorý sa prejavil v schopnosti reagovať v anglickom jazyku v neočakávanej situácii a v schopnosti spontánneho vyrozprávania príbehu na základe vizuálneho podnetu. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách. Kategória 1A je určená pre žiakov prímy a sekundy, resp. žiakov 5.-7.roč. ZŠ, kategória 1B pre žiakov tercie a kvarty, resp. žiakov 8.-9.roč. ZŠ, kategória 2A pre žiakov 1. a 2.ročníka SŠ, kategória 2B pre žiakov 3. a 4.ročníka SŠ.

Víťazi postúpili na okresné kolo, ktoré sa konalo v januári, a na ktorom nás vynikajúco reprezentovali. Milán Boros (sekunda, kat.1A) sa umiestnil na 4.mieste, Vivien Kucsora (kvarta, kat.1B) na 1.mieste, Zsófia Kollárovics (I.A, kat.2A) na 2.mieste, Bence Bánki (IV.A, kat.2B) na 1.mieste.

Vivien Kucsora a Bence Bánki postúpili na krajské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutoční v Nitre vo februári 2018. Z ich víťazstva sa úprimne tešíme, srdečne im gratulujeme a želáme veľa úspechov na krajskom kole!

Olympiádou sa aktivity ohľadom anglického jazyka na Gymnáziu Hansa Selyeho nekončia. Naša škola zapája aj do ďalších projektov.

Zapojili sme sa do medzinárodnej online súťaže Best in English, o ktorej sme sa už zmienili v inom článku, a na ktorej sa naša škola umiestnila na 55.mieste spomedzi 750 škôl z 29 krajín.

Naša škola sa chystá privítať amerického veľvyslanca Adama Sterlinga, ktorý plánuje mať prednášku pre našich študentov.

V rámci Dňa angličtiny organizujeme návštevu divadelnej skupiny the Bear Educational Theatre, ktorá sídli v Prahe. Náplňou tohto divadla je priblížiť žiakom angličtinu prostredníctvom interaktívnych vzdelávacích predstavení a tvorivých dielní.

Naši žiaci sa už tradične pripravujú na BIMUN – Medzinárodnú modelovú konferenciu OSN v anglickom jazyku, ktorú každoročne organizuje Gymnázium Eötvösa Józsefa v Budapešti. Na tejto konferencii študenti simulujú rokovanie v rôznych výboroch OSN, najčastejšie to býva Bezpečnostná rada, Ekonomicko-sociálny výbor, Výbor pre odzbrojovanie a medzinárodnú bezpečnosť, UNESCO, Právny výbor a samozrejme Valné zhromaždenie. Príprava na súťaž je veľmi náročná nielen po jazykovej stránke, ale aj po vedomostnej stránke, keďže žiaci prezentujú názory krajiny, ktorú zastupujú, v anglickom jazyku. Žiaci tu majú možnosť vyskúšať rokovania, negociácie a zjednávania v medzinárodnej spoločnosti. Počas konferencie sú žiaci delegátmi, zastupujúcimi určenú krajinu a tomu zodpovedá aj ich správanie a dress code. Základným pravidlom pre delegácie je, aby sa riadili aktuálnym stavom medzinárodných vzťahov a sledovali reálnu pozíciu krajiny, ktorú reprezentujú. Konferencia je pre žiakov veľkou výzvou presadiť sa podnietením diskusie alebo formou prezentácií na seminároch. Vyžaduje si mať všeobecný prehľad nielen o krajine, ktorú reprezentujú, ale aj o celosvetovej politickej situácii.   

Ďalším projektom, ktorý naša škola organizuje, je poznávací pobyt v Anglicku. V dňoch od 29.6. – 6.7.2018 naši žiaci navštívia pamätihodnosti Londýna, Gosportu, Doveru a Portsmouthu. Taktiež navštívia Paríž a posledný deň pobytu strávia vo vysnívanom Disneylande.

Ako možno vidieť školský rok na Gymnáziu Hansa Selyeho nie je venovaný len talentovaným žiakom, ale je plný aktivít, nadšenia, spoznávania, napredovania a prehlbovania poznatkov u všetkých študentov a to nielen v anglickom jazyku.

Alena Hevesi Petruf

Foto: Časť družstva on-line súťaže Best in English