Kultúra 2016. 01. 11.

Vyučovanie anglického jazyka v Gymnáziu Hansa Selyeho Komárno

V tomto školskom roku k nám zavítal Joseph David Thompson ako dobrovoľník. David študuje politológiu v americkom štáte Tennessee v Nashville. Jeho cieľom je predovšetkým podporovať angličtinu medzi študentmi. So žiakmi sa stretáva v rámci krúžkoch anglického jazyka v popoludňajších hodinách.

Koncom októbra členovia kabinetu anglického jazyka využili prítomnosť amerického dobrovoľníka a spolu s ním organizovali Halloween party pre našich najmladších študentov, čiže žiakom osemročného gymnázia. Na tomto posedení žiaci boli oblečení do kostýmov a v rámci rôznych súťaží mali možnosť zoznámiť sa s týmto sviatkom.

V posledných mesiacoch naši študenti sa zúčastnili  rôznych súťaží v anglickom jazyku. V novembri Gymnázium Ármina Vámbériho s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede usporiadalo súťaž v anglickom jazyku. Táto súťaž je zameraná na slovnú zásobu žiakov, pozostáva z písomnej a ústnej časti. V tomto školskom roku sa do súťaže prihlásili dvaja študenti: Dalma Fehér /III.C/ a András Hajdú /II.C/. Obidvaja študenti získali vynikajúce výsledky, András získal v tejto súťaži 1. miesto.

V decembri sa konalo školské kolo olympiády anglického jazyka. Aj napriek tomu, že do okresného kola sa môže dostať z každej skupiny len jeden žiak, každý rok viac a viac študentov sa zúčastňuje školského kola. Školské kolo anglického jazyka pozostávalo z nasledovných častí: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatický a lexikálny test, opis obrázku a rozhovor na určenú tému. Ústna časť olympiády anglického jazyka pozostávala z konverzácie a z opisu situácie na vylosovanom obrázku. Všetci súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti za anglického jazyka. Do okresného kola postúpili nasledujúci študenti: Roland Bangha /II.N/, Attila Ganzer /III.N/, András Hajdú /II.C/, Dalma Fehér /III.C/.

Nakoniec pár slov o jazykovej konferencii v anglickom jazyku, ktorá sa konala v dňoch 19.-20. decembra. Naši študenti opakovane každý rok sa zapoja do konferencie Model OSN. Táto konferencia sa uskutočňuje po celom svete, každoročne ju navštevuje veľa študentov. Konferencia sa venovala aktuálnej téme „sýrskej krízy“. Našu školu reprezentovali žiaci: Máté Elek /III.A/, Attila Čermák /III.A/, Anna Flóra Adouki /III.C/, Judit Sági /III.C/.

Našim účastníkom a súťažiacim srdečne gratulujeme!

V apríli 2016 sa bude konať konferencia na medzinárodnej úrovni pod názvom BIMUN – Budapest International Model United Nations, kde gymnázium budú reprezentovať piati naši žiaci. Želáme im veľa úspechov!

Anita Vlahy
pedagóg Gymnázia H. Selyeho v Komárne

Foto: ilustračné foto