Mesto 2019. 01. 24.

Zaviedli pravidelné prijímacie hodiny na radnici

Nové vedenie mesta sa snaží o vytvorenie bezprostredného kontaktu s obyvateľmi mesta. V záujme toho primátor Béla Keszegh, spolu s  viceprimátormi Tamásom Vargom a Ondrejom Gajdáčom vyhradili čas na  pravidelné prijímacie hodiny na radnici.

V rámci nich sa občania môžu obrátiť na vedenie mesta so svojimi otázkami, sťažnosťami či postrehmi. V každom prípade ide o pozitívny krok smerom k obyvateľom, ktorý je znakom toho, že dôležitý je nielen ich hlas vo voľbách, ale aj ich názor.

Béla Keszegh  bude mať prijímacie hodiny  každú stredu od 10. do 12-tej hodiny, Tamás Varga v utorok od 9 do 11-tej, Ondrej Gajdáč taktiež v utorok, ale od 15 do 16-tej hodiny. V záujme dobrej organizovanosti je potrebné dohodnúť si termín stretnutia vopred: v prípade záujmu o stretnutie s primátorom na telefónnom čísle 035/2851212, alebo mailom na adrese primator@komarno.sk Presný termín stretnutia s viceprimátormi si je možné dohodnúť na telefónnom čísle 035/2851214, alebo taktiež mailom na adrese viceprimator@komarno.sk

Primátor Béla Keszegh taktiež určil pracovný okruh oboch viceprimátorov: 1. viceprimátor Tamás Varga si ich bude plniť v rámci plného pracovného úväzku a 2. viceprimátor Ondrej Gajdáč bude pôsobiť v polovičnom úväzku.

V prípade neprítomnosti primátora – dovolenka, či práceneschopnosť – ho v istých primátorských právomociach bude zastupovať Tamás Varga. Týka sa to napríklad zvolania zasadnutia mestského zastupiteľstva, riadenie mestského úradu, schvaľovanie dovoleniek zamestnancov, zastupovanie mesta pri kontakte so štátnymi orgánmi, právnickými a fyzickými osobami.

Medzi právomoci Tamása Vargu bude okrem iného patriť aj riadenie činnosti odborných komisií a rady zastupiteľstva, vzťahy so štátnymi orgánmi, krajskými samosprávami, kontrola práce mestskej polície, spolupráca pri plnení úloh s právnym pozadím, dohľad nad transparentnosťou  a verejným poriadkom, či dohľad nad krízovými situáciami, ako napríklad povodeň, či iné prírodné katastrofy, riadenie prác a ich kontrola.

Ondrej Gajdáč bude v rámci viceprimátorských povinností vykonávať dohľad najmä v oblasti školstva a športu.

Obaja viceprimátori môžu reprezentovať mesto na rôznych spoločenských, kultúrnych a športových udalostiach, a taktiež im patrí privilégium účasti  na domácich a zahraničných cestách v súvislosti s rozširovaním partnerských vzťahov a upevňujúcich rokovaní.