Kultúra 2017. 06. 15.

Žiaci prezentovali ročníkové práce

Vyše desať rokov má tradícia prezentácie ročníkových prác žiakov na Základnej škole na Pohraničnej ulici v Komárne pred spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi ale aj odbornou porotou. Zo začiatku to boli len začlenení žiaci s nadaním, ale postupne sa k nim pridávali aj žiaci z ostatných ročníkov. Prezentácie prerástli do rozmerov celoškolského podujatia a prebiehajú 3 až 4 dni.

Ročníková práca má byť vyjadrením špecifického záujmu žiaka, pri ktorom má hlavne vo vyšších ročníkoch vniknúť hlbšie a širšie do témy a dieťa sa má jej prostredníctvom realizovať vo svojej dominantnej oblasti, vyjadruje v nej  svoje vlastné postrehy, názory. Prevedenie môže byť rôzne, od jednoduchého plagátika, posteru, prezentácie v Power Pointe, vytvorenia 3D modelov, videonahrávky, počítačového programu. Ročníková práca je výlučne domácou aktivitou, učiteľ môže dieťaťu poradiť, vysloviť svoj názor, pomôcť v rámci individuálnych konzultácií. Pomoc rodičov je neodmysliteľná, predpokladá sa hlavne podpora, povzbudzovanie, pripomínanie, rady, návšteva múzeí, výstav, poskytovanie literatúry, internetu, návšteva knižníc, technická pomoc.

Celkovému konečnému výtvoru predchádza dlhá, u niekoho aj niekoľkomesačná príprava. Nesmú chýbať povinné konzultácie s pridelenými konzultantmi – učiteľmi, zber a spracovávanie materiálov a na záver vytvorenie konečného diela.

Začiatok júna sa v škole niesol v duchu prezentovania pred auditóriom. Žiaci nižších ročníkov prezentovali v rámci svojich tried, starší žiaci boli rozdelení v jednotlivých sekciách: v prírodovednej, v technickej, v spoločenskovednej a v športovej. Najlepšie prezentácie boli vybraté na celoškolskú prezentáciu pred odbornou porotou v zložení: Béla Keszeg, viceprimátor Komárna, Tímea Szénási, predsedníčka komisie školstva, Ľudovíth Gráfel z Podunajského múzea, Marek Bujdoš z Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava, olympionik Erik Vlček a Slavomír Ďurčo, riaditeľ školy. Pred túto komisiu predstúpili a svoje práce predstavili žiaci:

Ondrejko Gajdáč z 1.C – téma: Sparťan Race
Nelka Králiková z 1.B – téma: 10 naj zvierat sveta
Nikolas Šulák z 2.B – téma: Striedanie ročných období
Peťka Bujdošová z 3.a – téma: Dunaj
Akim Mahdjan zo 4.a – téma: Odpady
Anička Wang z 5.a – téma: Čína
Miška Froncová z 5.a – téma: Detská cukrovka
Saška Poláková z 5.b – téma: Rybárstvo
Adelka Čéryová z 9.a – téma: Olympijské štadióny
Kristínka Sokolová z 9.a – téma: Ako sa naučiť cudzie jazyky
Andy Veselá z 9.a – téma: Sny

Odborná komisia bola prekvapená vysokou kreativitou detí, ich zručnosťami, plynulou prezentáciou zistených informácií a u mnohých aj odborným prístupom. Deti odmenili potleskom a ich otázky k jednotlivým témam nemali konca. Ročníkové práce majú aj  výchovno — vzdelávacie ciele, ako  je rozvoj zručností, štúdium odbornej literatúry, orientácia v informáciách, samoštúdium, triedenie javov, analýza a syntéza javov, aplikácia,  uplatnenie skúseností, kreativita, kritické myslenie, argumentácia, zdôvodňovanie, presné vyjadrovanie, obhajovanie vlastnej práce a názorov.

Škola podporuje a vyhľadáva  talenty, ale podporuje aj všetky ostatné šikovné a kreatívne deti, ktoré sú schopné pretaviť a vyjadriť  svoje vlastné postrehy a názory aj formou ročníkových prác. Všetkým úspešným žiakom blahoželáme a želáme ešte veľa zaujímavých nápadov, tém a prác.

Text: Mária Hamranová
Foto: Ľubka Halagačková